Farmaceuci szpitalni i członkowie multidyscyplinarnego zespołu – pielęgniarki, technicy farmacji i inni – w swojej codziennej praktyce mają do czynienia z niebezpiecznymi produktami leczniczymi. Bezpieczne postępowanie z nimi, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia i pacjentów leczonych tymi lekami. Ich klasyfikacja odgrywa zasadniczą rolę w określeniu odpowiednich procedur postępowania. Jednak w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Europa nie ma jednego organu podobnego do Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health), który zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z klasyfikacją niebezpiecznych produktów leczniczych.
 
Aby lepiej zrozumieć obraz klasyfikacji niebezpiecznych produktów leczniczych w Europie, Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) powołało Grupę Specjalnego Zainteresowania (SIG) ds. Niebezpiecznych Produktów Leczniczych, która zbiera informacje do swojej pracy, przy wykorzystaniu poniższej ankiety.
 
Dziękujemy wszystkim kierownikom aptek za udział w ankiecie dotyczącej niebezpiecznych produktów leczniczych.
 
Wypełnienie ankiety zajmuje około 20 do 25 minut.
 
Ankieta zostanie zamknięta 10 października 2021 r.

W związku z brak europejskiej definicji terminu „niebezpieczny produkt leczniczy”, SIG EAHP zastrzega sobie prawo do zaproponowanej definicji, opracowanej w ramach prac grupy SIG.


Definicja terminu „niebezpieczny produkt leczniczy (HMP)” stosowana w niniejszej ankiecie jest modyfikacją definicji używanej przez NIOSH, wybranej ze względu na jej znajomość:
Leki są klasyfikowane jako niebezpieczne, jeśli posiadają jedną z pięciu poniższych cech, niezależnie od proponowanego składu i zalecanej drogi podania:
  • Genotoksyczność, czyli zdolność do powodowania zmiany lub mutacji w materiale genetycznym; mutagen.
  • Rakotwórczość lub zdolność do wywoływania raka u ludzi, modeli zwierzęcych lub obu; substancja rakotwórcza.
  • Teratogenność lub toksyczność rozwojowa, zdolność do zakłócania normalnego rozwoju przed lub po urodzeniu.
  • Upośledzenie płodności.
  • Poważna toksyczność narządowa przy niskich dawkach u ludzi lub modeli zwierzęcych.
 
Uwaga: dotyczy to również leków, które nie powinny, ale są rozgniatane przez pracownika służby zdrowia w warunkach domowych.
 
0 z 36 z odpowiedziami
 

T