Poštovani saradnici i poštovane saradnice,

Ispred Vas se nalazi kratak upitnik o načinu i efektima učešća civilnog društva u Republici Srbiji u dosadašnjem procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU). Istraživanje se sprovodi za potrebe izrade regionalne studije o učešću građana u donošenju odluka u procesu evropskih integracija. Studiju izrađuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) i partnerske organizacije iz regiona u okviru programa EU „Evropa za građane i građanke“.

Popunjavanjem ovog upitnika doprinećete prikupljanju relevantnih nalaza. Tako ćete pomoći u formulisanju preporuka kojima će se težiti povećanom učešću, kao i uticaju građana na donosioce odluka u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Upitnik ima 13 pitanja i popunjavanje neće trajati više od 5 minuta. Kada završite sa popunjavanjem upitnika kliknite na polje „Pošaljite odgovore“ i upitnik će biti prosleđen na obradu. Ukoliko imate dodatan komentar, na kraju većine pitanja imate ostavljen prostor za Vaša pojašnjenja.

Podaci prikupljeni ovim upitnikom biće korišćeni isključivo u istraživačke svrhe, a dobijeni rezultati biće prikazani zbirno, bez navođenja pojedinačnih podataka organizacija/institucija.

Unapred hvala na izdvojenom vremenu.
Projektni tim Beogradske otvorene škole

 

Question Title

* 1. Na koji način pratite proces pregovora o pristupanju Srbije EU? (Mogućnost za više odgovora)

Question Title

* 2. Na koji način pokušavate da ostvarite uticaj u praćenju procesa pregovora o pristupanju Srbije EU? (Mogućnost za više odgovora)

Question Title

* 3. Koliko redovno koristite sredstva koja ste obeležili ili dopisali u prethodnom pitanju?

  Nikad Ponekad Često Redovno
a) Izrađujete doprinos godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija;
b) Izrađujete analize praktične politike;
c) Izrađujete analize praktične politike i zagovarate usvajanje preporuka u pogledu procesa pristupnih pregovora;
d) Izrađujete nezavisne izveštaje o stanju u pregovaračkim poglavljima koje pratite;
e) Učestvujete i/ili organizujete konsultacije sa predstavnicima vlasti, civilnog društva, privrednog sektora i stručne javnosti;
e) Neka druga sredstva navedena u prethodnom pitanju.

Question Title

* 4. Koliko često ostvarujete saradnju u sledećim aspektima sa nadležnim nacionalnim institucijama i uspostavljenom strukturom odgovornom za vođenje procesa pregovora sa EU?

  Nikad Ponekad Često Redovno
a) Nadležne institucije i uspostavljena struktura odgovorna za vođenje procesa pregovora Vas informiše o procesu pregovora o pristupanju Srbije EU;
b) Dobijate pozive da dostavite komentare, sugestije i predloge na dokumenta u vezi procesa pregovora;
c) Dobijate pozive za učešće na sastancima koji se bave otvorenim pitanjima u vezi procesa pregovora;
d) Pozivi za učešće na sastancima se upućuju blagovremeno sa neophodnim pratećim materijalima za sastanak;
e) Na sastanku imate ulogu aktivnog učesnika i nadležne institucije uzimaju u obzir Vaš doprinos;
f) Imate pristup dokumentima koja proizlaze sa ovih sastanaka.

Question Title

* 5. Koliko često ostvarujete saradnju u sledećim aspektima sa relevantnim institucijama/akterima na EU nivou u procesu pregovora o pristupanju?

  Nikad Ponekad Često Redovno
a) Održavate komunikaciju (razmena mišljenja, konsultacije, saradnja) sa Delegacijom EU u Republici Srbiji;
b) Održavate komunikaciju (razmena mišljenja, konsultacije, saradnja) sa relevantnim institucijama/interesnim grupama u Briselu;
c) Dobijate poziv za učešće na sastancima od strane EU institucija;
d) Vaš doprinos se uzima u obzir od strane EU za potrebe menjanja/prilagođavanja/poboljšanja okvira vođenja pregovora.

Question Title

* 6. Najčešće razmenjujete iskustva sa predstavnicima civilnog društva iz sledećih država članica EU i/ili država koje se trenutno nalaze u procesu pristupnih pregovora:

Question Title

* 7. Na koji način razmenjujete iskustva sa predstavnicima civilnog društva iz država koje ste označili?

Question Title

* 8. Na koji način ostvarujete pristup dokumentima i svim ostalim informacijama relevantnim za proces pregovora o pristupanju Srbije EU:

Question Title

* 9. Ocenite ocenom od „1“ do „5“ (gde „1“ predstavlja najnižu, a „5“ najvišu ocenu) transparentnost procesa pregovora i dostupnost informacija relevantnih za proces pregovora o pristupanju Srbije EU:

Question Title

* 10. Ocenite ocenom od „1“ do „5“ (gde „1“ predstavlja najnižu, a „5“ najvišu ocenu) uticaj civilnog društva na dosadašnji proces pristupnih pregovora u sledećim segmentima:

  1 2 3 4 5
a) Dosadašnja praksa učešća civilnog društva u procesu pristupnih pregovora - dostavljanje komentara, sugestije i predloge na dokumenta u vezi sa procesom pregovora; učešće na sastancima koji se bave otvorenim pitanjima u vezi procesa pregovora;
b) Uvažavanje doprinosa civilnog društva procesu pristupnih pregovora - predlozi i mišljenja uneta u dokumenta koja nastaju u procesu pristupnih pregovora;
c) Dosadašnja saradnja sa nadležnim institucijama i uspostavljenom strukturom odgovornom za vođenje procesa pregovora Srbije sa EU.

Question Title

* 11. Ocenite ocenom od „1“ do „5“ (gde „1“ predstavlja najnižu, a „5“ najvišu ocenu) celokupni ostvareni dosadašnji uticaj Vaše organizacije/mreže/platforme/inicijative na proces pristupnih pregovora.

Question Title

* 12. Prema Vašem mišljenju, da li bi doprinos civilnog društva imao veći uticaj ukoliko bi njegovi predstavnici bili članovi pregovaračkih grupa?

Question Title

* 13. Molimo Vas navedite osnovne informacije o Vašoj organizaciji/instituciji:

Question Title

* Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Ukoliko imate dodatnih komentara i smatrate da su potrebne promene kada je reč o učešću civilnog društva u procesu pristupnih pregovora budite slobodni i upišite ih u sledeće polje.

T