1. Ede fòme nouvo distri Konsèy Vil yo

Philadelphia genyen dis (10) distri Konsèy Minisipal ki ta dwe retrase chak dis (10) lane lè nouvo resansman sou done popilasyon an disponib. Fòm yo kapab detèmine kiyès ki genyen enfliyans nan pwosesis politik lan, tankou kiyès ki kapab ale nan eleksyon epi ranpòte yon pòs piblik. Distri yo kapab genyen yon enpak dirèk sou fason yo reprezante ou nan gouvènman an epi sou fason yo abòde yon seri kesyon enpòtan, sòti nan sekirite ak lekòl piblik rive nan lavant teren epi delimitasyon. Kominite yo divize an distri yo, pa egzanp, yo remake enfliyans ak pouvwa yo diminye. Sa a se chans pa nou pou nou kenbe kominote yo soude pandan pwosesis remaniman an. Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou: www.seventy.org/drawphilly

Ranpli ankèt sa a pou w kapab pataje ki sa ki konte pou ou nan pwosesis remaniman Konsèy lan. Repons yo ap rete anonim epi y ap pataje yo bay Konsèy Minisipal lan pou yo kapab konnen kisa ou vle nan moman y ap trase nouvo distri yo.

Mèsi paske ou pran tan ou pou itilize enfliyans pa ou nan pwosesis remaniman an.

Question Title

* 1. Ki Kòd Potal ou?

Question Title

* 2. Òganizasyon oswa gwoup w ap reprezante (si sa aplikab)

Question Title

* 3. Èske w te janm patisipe nan yon pwosesis remaniman deja?

T