บริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย มีความยินดี ที่ท่านช่วยสละเวลาตอบแบบสอบถาม ให้เราพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เราต้องการทราบว่า กระบวนการการซ่อมบำรุง ตรงตามความคาดหวังของคุณหรือไม่ กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

Question Title

* Q1. ระบุความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่องานซ่อมบำรุงของบริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย

Q2. ระบุความพึงพอใจของท่านต่องานซ่อมตามหัวข้อต่อไปนี้

Question Title

* ช่องทางการติดต่อมีความหลากหลายและความสะดวกในการติดต่อแจ้งงานซ่อมบำรุง หรือสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานบริการ

Question Title

* การตรงต่อเวลา การนัดหมายล่วงหน้า มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และความรวดเร็วในการเข้าให้บริการ

Question Title

* ความรู้ความสามารถในการให้บริการ การให้คำแนะนำในการใช้งาน หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องของวิศวกรของบริษัท

Question Title

* หลังการเข้าให้บริการ มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของปัญหา การแก้ไข และแนะนำวิธีการป้องกัน อย่างถูกต้องและชัดเจน

Question Title

* การให้บริการ หรือคำแนะนำด้วยความเป็นมิตรและมารยาทที่เหมาะสม

Question Title

* Q3. งานซ่อมบำรุงได้ถูกกระทำตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Question Title

* Q4. ท่านจะแนะนำการบริการงานซ่อมบำรุงของบริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือไม่

Question Title

* Q5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะส่งข้อแนะนำให้บริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย พร้อมชื่อของท่าน

Question Title

* เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นของท่าน กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

T