บริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย มีความยินดี ที่ท่านช่วยสละเวลาตอบแบบสอบถาม ให้เราพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เราต้องการทราบว่า การบำรุงรักษาของ Dräger ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

Question Title

* Q1. ระบุความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการบริการของบริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย

Q2. ระบุความพึงพอใจของท่านต่อการบริการของบริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย ตามหัวข้อต่อไปนี้

Question Title

* ช่องทางการติดต่อมีความหลากหลายและความสะดวกในการติดต่อแจ้งงานซ่อม หรือสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานบริการ

Question Title

* การตรงต่อเวลา การนัดหมายล่วงหน้า มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และความรวดเร็วในการเข้าให้บริการ

Question Title

* ทักษะความชำนาญของวิศวกรของบริษัท

Question Title

* หลังการเข้าให้บริการ มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของปัญหา การแก้ไข และแนะนำวิธีการป้องกัน อย่างถูกต้องและชัดเจน

Question Title

* ตอบโจทย์รองรับความต้องการในการดูแลบำรุงรักษาในด้านของคุณภาพ รายละเอียดของใบรายงานผลการทดสอบ

Question Title

* Q3. งานได้ถูกกระทำตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Question Title

* Q4. ท่านจะแนะนำบริการของบริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย ให้กับเพื่อนร่วมงานอื่นหรือไม่

Question Title

* Q5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะส่งข้อแนะนำให้บริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย พร้อมชื่อของท่าน

Question Title

* เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นของท่าน กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

T