บริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย มีความยินดี ที่ท่านช่วยสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เราพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เราต้องการทราบว่า กระบวนการการติดตั้งของเรา ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

Question Title

* Q1. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อขั้นตอนงานติดตั้งของบริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน

Q2. ความพึงพอใจของท่านต่อขั้นตอนงานติดตั้งของบริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย ตามหัวข้อต่อไปนี้

Question Title

* ทักษะความชำนาญของวิศวกร

Question Title

* การนัดหมาย การตรงต่อเวลา และการให้ข้อมูลความคืบหน้าของการติดตั้ง

Question Title

* Q3. งานได้ถูกกระทำตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Question Title

* Q4. ท่านจะแนะนำบริการของบริษัท เดรเกอร์ ประเทศไทย ให้กับเพื่อนร่วมงานอื่นหรือไม่

Question Title

* Q5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะส่งข้อแนะนำให้บริษัทเดรเกอร์ ประเทศไทย พร้อมชื่อของท่าน

Question Title

* เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นของท่าน กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

T