THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Deloitte Việt Nam cam kết bảo mật tất cả các thông tin của Quý Doanh nghiệp trong Bản khảo sát này, và sẽ chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích đánh giá cơ hội tiếp tục trợ giúp Quý Doanh nghiệp trong việc tuân thủ về thủ tục hải quan và các vướng mắc về thuế XNK/Hải quan

Question Title

* 1. Thông tin Chung

Question Title

* 2. Thời gian hoạt động của Công ty

Ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu
Ngày bắt đầu hoạt động

Question Title

* 3. Thông tin người thực hiện khảo sát

Question Title

* 4. Mô hình sản xuất kinh doanh mà Quý Doanh nghiệp đang thực hiện

T