Introduksyon

Ang Housing Choices (Mga Pagpipilian sa Pabahay) ay isang bagong pagsisikap ng Lungsod ng Seattle na nakatuon sa pagbuo ng mas maraming pagpipilian sa pabahay na nasa market-rate (karaniwang halaga sa merkado), sa mas maraming lugar, para sa mas maraming tao. Ang pagsisikap na ito ay pinag-uugnay ng gawain ng Affordable Middle-Income Housing Advisory Council (Sangguniang Tagapayo sa Abot-kayang Pabahay Para sa May Katamtamang Antas ng Kita) na inatasang tukuyin ang mga paraan sa pagbuo ng mas maraming inuupahan at binebentang tahanan na abot-kaya para sa mga may katamtamang antas ng kita sa Seattle. Makukuha ang higit pang impormasyon tungkol sa Housing Choices sa aming website:

Magtatagal ang survey na ito nang humigit-kumulang sa 10 hanggang 15 minuto. Salamat sa pagbigay ng iyong oras upang magbigay-alam sa pagsisikap na ito. Makatutulong ang iyong komento sa pagpapaalam ng mga panandaliang aksiyon pati na rin ang mga pangmatagalang rekomendasyon na hinahangad naming ilahad sa simula ng taong 2020.

Pagsisiwalat sa Publiko/Pahayag ng Pagbunyag
Alinsunod sa Public Records Act (Batas sa Pampublikong Mga Tala), Kabanata 42.56 RCW, ang lahat ng mga tala na kabilang sa pagmamay-ari ng Lungsod ay maaaring mapailalim sa kahilingan ng pagsisiwalat sa publiko at maaaring ipamahagi o kopyahin. Kabilang ngunit hindi limitado sa mga tala ang mga sheet sa pag-sign in, mga kontrata, e-mail, mga tala, pakikipag-ugnayan, atbp. Ang paggamit ng mga listahan ng mga indibidwal o impormasyon sa direktoryo (kabilang ang address, telepono, o E-mail) ay hindi maaaring gamitin para sa mga layuning komersyal.

Question Title

* 1. Kasalukuyan ka bang naninirahan sa Seattle?

0 ng 23 ang nasagot
 

T