1. Giúp hình thành các quận mới của Hội đồng thành phố

Philadelphia hiện có 10 địa hạt thuộc Hội Đồng Thành Phố phải được vẽ lại khi có được các dữ liệu dân số mới từ Ủy Ban Điều Tra Dân Số sau mỗi 10 năm. Hình dạng các địa hạt này có thể xác định những ai có tiếng nói trong các hoạt động chính trị, bao gồm người có thể vận động và giành được chức vụ công quyền. Các địa hạt này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách quý vị đại diện trong chính quyền cũng như một loạt các vấn đề quan trọng sẽ được giải quyết ra sao, từ an toàn công cộng và các trường học cho đến bán đất và phân vùng. Ví dụ: các cộng đồng được phân chia giữa các địa hạt sẽ có tiếng nói và sức mạnh của họ được san sẻ. Đây là cơ hội của chúng ta để đoàn kết các cộng đồng với nhau trong quá trình tái phân chia địa hạt này. Tìm hiểu thêm tại: www.seventy.org/drawphilly

Hãy hoàn thành khảo sát này để chia sẻ những gì quan trọng đối với quý vị trong quá trình tái phân chia địa hạt của Hội Đồng. Các phản hồi sẽ được ẩn danh và chia sẻ với Hội Đồng Thành Phố để họ xem xét khi vẽ các địa hạt mới này.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cất lên tiếng nói của mình trong quá trình tái phân chia địa hạt!

Question Title

* 1. Mã ZIP/mã bưu điện của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Tổ chức hoặc nhóm quý vị đại diện (nếu có)

Question Title

* 3. Quý vị đã bao giờ tham gia vào việc đóng góp ý kiến cho quá trình tái phân chia địa hạt trước đây chưa?

T