Question Title

* 1. One family = One form/Foirm amháin an teaghlach
Ainm an pháiste/páistí(Child's/Childrens' name(s))

Question Title

* 2. Aois an pháiste/na bpáistí(Child's age)
Tabhair sonraí má tá níos mó ná páiste amháin ann m.sh Séamus 7, Áine 8. Please specify if you have more than one child (Séamus 7, Áine 8)

Question Title

* 3. Dáta breithe an pháiste(Child's date of birth)
Tabhair sonraí má tá níos mó ná páiste amháin ann m.sh Séamus 7/7/12, Áine 8/8/13. Please specify if you have more than one child (Séamus 7/7/12, Áine 8/8/12)

Question Title

* 4. Seoladh baile(home address)

Question Title

* 5. Sonraí teagmhála an tuimitheora(Parent's contact details)

Question Title

* 6. Sonraí teagmhála tuismitheoir/caomhnóir eile (Secondary contact, parent/caregiver)

Question Title

* 7. An bhfuil riachtanais speisialta ar bith ag do pháiste, má tá, tabhair sonraí le do thoil(Does your child have any additional needs, if so please provide us with any necessary information.

Question Title

* 8. An bhfuil do pháiste cláraithe le CLG Chlann na nGael? Is your child a member of Clann na nGael GAA?

Gheobhaidh tú ríomhphost ar an 8ú Iúil le dearbhú an bhfuil áit faighte ag do pháiste ar an champa. Má éiríonn le d'iarratas beidh íocaíocht ar líne le déanamh agat roimh an 14ú Iúil. Cuirfear na sonraí maidir leis an íocaíocht chugat sa ríomhphost `ar an 8ú Iúil. €50 an páiste, €40 d'aon deartháir/deirfiúr ina dhiaidh sin.

You will receive an email on the 8 July confirming whether or not your child has a secured a place on the camp. If your application is successful we will send payment details for the bank transfer. The fee must be paid before 14 July.  €50 per child, €40 for additional siblings.

Braitheann gach campa ar éileamh. Ní chaithfidh do pháiste a bheith mar bhall de chumann CLG le bheith páirteach sna campaí CLG. Aoiseanna bunaithe ar aois do pháiste ar an 1 Eanáir 2022. Is amuigh faoin aer a bheidh na campaí CLG. Is do pháistí a bhfuil cónaí orthu nó a fhreastalaíónn ar scoil i nGaeltacht na Mí na campaí seo.

All camps are subject to demand. Your child does not have to be a member of the GAA clubs in question to attend the camps. The GAA camps will be outside for the entire week. Age = age of your child on 1/1/22. These camps are for children who live and/or attend school in the Meath Gaeltacht.

T