Lub koom haum Adams County Human Services xav paub txog koj kev tuaj ntsib
lawv nws puas pab tau raws lis koj xav tau. 

Question Title

* 1. Peb ua zoo rau koj npaum li cas?

Question Title

* 2. Peb puas pab koj raws li koj siab xav?

Question Title

* 3. Koj tuaj ntawm no thov kev pab yog yam twb?

Question Title

* 4. Tshuav abtsi koj xav tau kev pab ntxiv?

Yog koj xav paub txiv mus rau www.adcogov.org/humanservices

T