Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα την πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος. Παρά ταύτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να εξασκήσουν το επάγγελμα/λειτούργημα μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό εχθρικό. Η γυναίκα δικηγόρος καλείται καθημερινά να ισορροπήσει μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αντιπαρέλθει τις διακρίσεις και τις ανισότητες εις βάρος της και να ξεπεράσει τα κάθε είδους εμπόδια που συχνά εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε να εντοπίσουμε επακριβώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, και την έκταση τους, ώστε να λάβουν χώρα στοχευμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους.

Question Title

* 1. Ηλικία:

Question Title

* 2. Είστε:

Question Title

* 3. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως δικηγόρος:

Question Title

* 4. Εργασιακό καθεστώς:

Question Title

* 5. Απασχολείστε στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα; (Εάν είσtε σε έμμισθη σχέση)

Question Title

* 6. 8)Είστε μητέρα;

Question Title

* 7. Είστε ευχαριστημένη με το μηνιαίο εισόδημα σας ως δικηγόρος;

Question Title

* 8. Θεωρείτε ότι σε επίπεδο αμοιβών γυναίκες και άντρες δικηγόροι αμείβονται ισότιμα;

Question Title

* 9. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης προσδιορίστε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η άνιση μεταχείριση: 

Question Title

* 10. Κρίνετε πως δίνονται οι ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες στις γυναίκες και στους άνδρες δικηγόρους;

Question Title

* 11. Σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους σας, νιώθετε ότι οι συνθήκες εργασίας είναι:

Question Title

* 12. Προσδιορίστε τους λόγους: 

Question Title

* 13. Θεωρείτε ότι έχετε δεχθεί διαφορετική αντιμετώπιση λόγω φύλου στο εργασιακό σας περιβάλλον;

Question Title

* 14. Θεωρείτε ότι υφίστανται ισότιμες ευκαιρίες για την ανέλιξη της γυναίκας δικηγόρου σε διευθυντική θέση / θέση προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας σε σχέση με τους άντρες δικηγόρους? ( σε θέσεις με έμμισθη εντολή );

Question Title

* 15. Είστε ικανοποιημένη με την εκπροσώπηση των γυναικών – δικηγόρων στα συνδικαλιστικά μας όργανα;

Question Title

* 16. Θεωρείτε επαρκή τη στάση και τη στήριξη του ΔΣΑ προς τις γυναίκες δικηγόρους;

Question Title

* 17. Εάν επιθυμείτε περισσότερη υποστήριξη, σε ποιόν τομέα προσδιορίζετε αυτήν; 

Question Title

* 18. Κρίνετε ότι το υποστηρικτικό πλαίσιο για τις εγκυμονούσες/θηλάζουσες μητέρες δικηγόρους είναι ικανοποιητικό;

Question Title

* 19. Θεωρείτε ότι το υποστηρικτικό πλαίσιο για τις μητέρες δικηγόρους, με ανήλικα παιδιά είναι επαρκές;

Question Title

* 20. Για πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να μείνετε εκτός εργασίας όταν γίνατε μητέρα; (ΜΟΝΟ αν είστε μητέρα)

Question Title

* 21. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψετε το δικηγορικό επάγγελμα

Question Title

* 22. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, προσδιορίστε τους λόγους καθώς και το χρονικό διάστημα που παρουσιάστηκε έντονα το φαινόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος: 

Question Title

* 23. Στον κοινωνικό σας περίγυρο, υπήρξαν γυναίκες συνάδελφοί σας αντίστοιχης εμπειρίας με εσάς που εγκατέλειψαν τη δικηγορία?

Question Title

* 24. Ποιος ήταν ο βασικότερος λόγος που εγκατέλειψαν τη δικηγορία?

Question Title

* 25. Πως κρίνετε τη στάση των δικαστικών υπαλλήλων/δικαστών απέναντι στις γυναίκες δικηγόρους;

Question Title

* 26. Έχετε υποστεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας;

Question Title

* 27. Έχει σταθεί αιτία για να αποχωρήσετε/απολυθείτε από τον εργοδότη σας η σεξουαλική παρενόχληση από μέρους του;

Question Title

* 28. Τι χρειάζεστε από πλευράς Συλλόγου;

Question Title

* 29. Κατά την προσωπική σας άποψη, τί ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από πλευράς θεσμικών οργάνων ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής;

T