Rhowch eich barn i ni erbyn 9 Mehefin 2019

Mae Cyngor Sir Powys am gael gwell dealltwriaeth i weld os oes neu a allai fod galw am fannau gwefru cerbydau trydan ledled y sir.  

Fel rhan o'i strategaeth Ffordd i Sero (Road to Zero), mae Llywodraeth y DG wedi ymrwymo i beidio gwerthu ceir petrol a disel newydd erbyn 2040 a'r nod yw bod pob car a fan gydag allyriadau sero erbyn 2050.   Gyda hyn mewn golwg, mae'r cyngor am chwarae ei ran yn y gwaith o baratoi ein trigolion ac ymwelwyr ar gyfer y newid hwn. 
 
Efallai bydd cyfle i gael mynediad at rywfaint o gyllid i osod mannau gwefru yn rhai o'n meysydd parcio tymor hir a hoffwn ddeall barn trigolion, ac yn benodol, barn unrhyw un sy'n berchen ar gerbyd trydan neu sy'n meddwl am brynu un o fewn y ddwy flynedd nesaf.

Mae'r buddion o berchen cerbyd trydan yn cael eu derbyn a'u cydnabod yn fwyfwy ac wrth gwrs bydd cael rhagor o fannau gwefru yn rhoi rhagor o ddewis i bawb.  Byddai o fudd mawr i drigolion sydd heb fannau parcio oddi ar y stryd. 

Gallai'r arolwg a'r adborth y byddwch chi'n ei roi ein helpu i roi cais am gyllid at ei gilydd.  Mae'n rhaid i unrhyw gais am gyllid fod yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n gosod yn glir y math o fannau gwerfru yr hoffwn eu gosod, y lleoliadau a'r nifer. 

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes hwn a fyddech cystal a dweud eich dweud ac ymateb erbyn y dyddiad cau sef 9 Mehefin 2019.

Question Title

* 1. Ar hyn o bryd, a ydych chi'n … ?    (Os ydych chi'n dewis "dim un o' rhain" ewch ymlaen i Gwestiwn 5)

Question Title

* 2. Os ydych chi'n berchen ar gerbyd trydan, yn defnyddio neu'n ystyried prynu un ar hyn o bryd, dewisiwch y math o gerbyd sydd gennych chi neu'r un ry'ch chi'n ystyried ei brynu...

Question Title

* 3. Ymhle ry'ch chi neu y byddech chi'n gwefru eich cerbyd?  Gallwch ddewis mwy nac un ateb os yw'n berthnasol.

Question Title

* 4. Os yw ein cais am gyllid yn llwyddiannus, ein cynllun yw gosod mannau gwefru cyflym (amser gwefru o 3 - 4 awr) mewn nifer o feysydd parcio ym mherchnogaeth Powys.  Pa mor aml ry'ch chi'n meddwl y byddech chi'n defnyddio'r mannau gwefru hyn?  (Mae meysydd parcio ar gael 24/7).  Sylwer:  byddai'n rhaid talu am wefru eich cerbyd yn y mannau hyn.

Question Title

* 5. Ry'n ni'n ystyried gosod mannau gwefru mewn 13 maes parcio ym Mhowys.  Pa rai ry'ch chi'n dueddol o'u defnyddio neu ymhle ry'ch chi'n meddwl y dylai'r rhain fynd?  Dewiswch hyd at 3 o feysydd parcio o'r rhestr.

T