Анкета за индивидуални изследователи в публични изследователски институции

За проучването:
Настоящото допитване се провежда от Световната банка в рамките на проект на Министерство на науката и образованието за Преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България. Неговата цел е събиране на информация относно изследователския капацитет, управлението на научните изследвания и дейностите, свързани с трансфер на знания на университетите и публичните изследователски организации в страната в сферата на природните науки, технологиите, инженерството и математиката.

С проучването се надгражда върху опита на Световната банка в Източна Европа, както и в група държави от Централна и Източна Азия и Тихоокеанския регион, и се интегрират новите тенденции в тази област, изведени от литературата и международни проучвания с анкети. Целта на инициативата е да се осигури информация относно състоянието на взаимодействието между публичните изследователски институции, от една страна, и индустрията и държавната администрация, от друга, както и за насоките на използването на знания и резултати от научноизследователска дейност, финансирана с публични средства, за иновации и социално-икономическо развитие. С проучването също така се търси определянето на факторите, благоприятстващи тези процеси, и пречките, заслужаващи внимание. Получената от допитването информация ще залегне в аналитичната част на нова публикация на Световната банка, посветена на развитието на иновациите в България. Нашите очаквания са, че този анализ ще задълбочи разбирането на контекста на публичната научноизследователска дейност и предизвикателствата пред изследователската система и ще има реален принос за развитието на иновациите.

Любезно молим за Вашето сътрудничество при отговор на въпросите. Попълването на анкетата отнема около 15 минути. Анкетата е напълно анонимна. Всички индивидуални отговори и коментари ще бъдат третирани строго поверително и няма да бъдат свързвани конкретно с Вас. Благодарим Ви предварително за подкрепата и съдействието.

Вашите въпроси можете да отправяте на: Анвар Ариди aaridi@worldbank.org, Теодора Георгиева tgeorgieva@worldbank.org, или Любомира Димитрова ldimitrova@worldbank.org
0 отговорили от общо 14
 

T