Zainteresovani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uslove javnog poziva za učešće u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara DigitalBIZ projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, svoj interes treba da iskažu ispunjavanjem ovog online formulara, u okviru kojeg je potrebno dostaviti i relevantnu dokumentaciji shodno registraciji pravnog subjekta.

Ispunjavanjem ovog formulara, učestvujete u konkurentnom procesu odabira partnera u okviru Projekta DigitalBIZ. Broj učesnika u programu je ograničen, i Vaši odgovori na pitanja će biti osnova za odabir pružatelja usluga sa najvećim potencijalom za dalji razvoj ka održivom digitalnom inovacijskom centru.

Preporučujemo da se odgovori na pitanja navedena u online formularu, kao i tražena (skenirana) dokumentacija, prethodno pripreme, te da se prilikom finalizacije aplikacije unesu u online formular. Odgovori treba da budu koncizni, i da sadrže sve tražene informacije.
 

Question Title

* 1. Naziv pravnog subjekta (institucije, organizacije, preduzeća), pružatelja usluga za razvoj poslovanja

Question Title

* 2. Mjesto (sjedišta) pravnog subjekta

Question Title

* 4. Adresa pravnog subjekta

Question Title

* 6. Oficijelna web stranica

Question Title

* 7. Ime odgovorne osobe i funkcija

Question Title

* 8. Spol odgovorne osobe:

Question Title

* 9. Ime kontakt osobe i funkcija

Question Title

* 10. Email kontakt osobe

Question Title

* 11. Broj telefona kontakt osobe

Question Title

* 12. Odaberite formalni tip pravnog subjekta prema registraciji

Question Title

* 13. Odaberite primarnu djelatnost pravnog subjekta (institucije, organizacije)

Question Title

* 14. Koji je ukupan broj stalno zaposlenih?

Question Title

* 15. Kratko opišite trenutnu poslovnu misiju, poslovni model, i ciljeve koje planirate da ostvarite u budućnosti u kontekstu razvoja sopstvenog poslovnog modela i društva (do 250 riječi).

Question Title

* 16. Opišite infrastrukturu (prostor, tehničku opremu, specijalističku opremu itd.) koju posjedujete ili sa kojom raspolažete (do 250 riječi).

Question Title

* 17. Na koji način se podnosilac prijave finansira (moguće je obilježiti više odgovora)

Question Title

* 18. Navedite indikativni finansijski plan realizacije savjetodavnih usluga za 2021. godinu.

Question Title

* 19. Odaberite tipove korisnika Vaših usluga sa kojima najviše sarađujete (moguće je obilježiti više odgovora)

Question Title

* 20. Navedite industrije/privredne sektore u kojima korisnici Vaših usluga posluju (više segmenata je moguće navesti)

Question Title

* 21. Navedite ključne partnere sa kojima sarađujete (privatne i javne kompanije, akademske organizacije, organizacije civilnog društva isl.) i koju vrstu saradnje imate.

Question Title

* 22. Odaberite tipove usluga koje trenutno pružate korisnicima u kontekstu poslovnog razvoja (moguće je obilježiti više odgovora)

Question Title

* 23. Koliki procenat prihoda dolazi od pružanja usluga koje doprinose digitalnoj transformaciji?

Question Title

* 24. Ukoliko trenutno nudite usluge u okviru digitalizacije i transformacije, molimo naznačite primarne oblasti usluga:

Question Title

* 25. Opišite u kojem segmentu vidite potencijal za dalji razvoj saradnje između Vas i mikro, malih i srednjih preduzeća te na polju kojih usluga? (do 250 riječi)

Question Title

* 26. Da li planirate proširivanje portfolija usluga koje nudite, portfolija klijenata, portfolija industrija koje opslužujete i na koji način? (do 250 riječi)

Question Title

* 27. Navedite motivaciju za učešće u obuci (do 500 riječi)

Question Title

* 28. Na koji način planirate iskoristiti stečena znanja u stvaranju novih usluga (do 250 riječi)

Question Title

* 29. Navedite do 3 ključna izazova sa kojima ste se susreli u prethodnom periodu a odnose se na digitalizaciju preduzeća ili su komplementarne sa digitalizacijom/inovacijama (do 250 riječi)

Question Title

* 30. Navedite u kojem segmentu vam je potrebna dodatna podrška da biste ojačali aktivnosti usmjerene ka digitalizaciji preduzeća?

Question Title

* 31. Dostava skeniranog dokumenta: Rješenje o registraciji
 

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 32. Dostava skeniranog dokumenta: Statut
 

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 33. Dostava skeniranog dokumenta: Finansijski izvještaji za posljednje dvije godine
(ukoliko pravni subjekt priprema iste)

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 34. Dostava skeniranog dokumenta: CV osoba koje ispred pravnog subjekta učestvuju u pružanju usluga u domenu digitalizacije

PDF, DOC, DOCX samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku
Hvala Vam na popunjavanju ove forme! Pritiskom na dugme Pošaljite prijavu završavate proces apliciranja.

T