Khảo Sát Tham Dự Viên

Đạo luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (ARP) yêu cầu tất cả các khu học chánh nhận được tiền của ESSER phải hoàn thành Kế Hoạch Chi Tiêu về cách thức quỹ ESSER sẽ được sử dụng để giải quyết các nhu cầu về học tập, xã hội, tình cảm và sức khỏe tâm thần của học sinh, cũng như giải quyết các khoảng trống đã trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch C0VID-19. Vui lòng dành vài phút để cung cấp ý kiến đóng góp của quý vị để xem xét cho kế hoạch này.

Question Title

* 1. Tôi là (đánh dấu tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 2. Quý vị hoặc con của quý vị có đại diện cho một nhóm dân cư đặc biệt (cha mẹ / người giám hộ / học sinh)

Question Title

* 3. Vui lòng chọn 3 lĩnh vực dưới đây mà quý vị cho là ưu tiên quan trọng nhất khi học khu ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19:

Question Title

* 4. 20% quỹ ESSER III nhận được phải được sử dụng để phục hồi việc học. Vui lòng đánh giá các biện pháp can thiệp sau đây từ ít được ưu tiên nhất đến ưu tiên nhất.

  Ít ưu tiên Được ưu tiên Được ưu tiên nhất
Chương trình mùa hè
Thêm phong phú cho mùa hè
Mục tiêu / Hỗ trợ bổ sung
Hỗ trợ ngày học bổ sung
Công nghệ / Kết nối
Can thiệp trong học tập
Tài liệu hướng dẫn bổ sung
Học trực tuyến
Dạy kèm trước / sau giờ học
Nâng cao nghiệp vụ bổ sung cho nhân viên
Các chương trình bồi dưỡng năm học
Hỗ trợ bổ sung cho các nhóm học sinh đặc biệt (ví dụ: Nuôi dưỡng thanh thiếu niên, học sinh vô gia cư, mới học tiếng Anh, học sinh có nhu cầu đặc biệt)

Question Title

* 5. Ngoài việc hỗ trợ mất mát trong học tập, quỹ ESSER III có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình cảm, sức khỏe tâm thần và các nhu cầu khác của học sinh. Vui lòng đánh giá các biện pháp can thiệp sau đây từ ít được ưu tiên nhất đến ưu tiên nhất.

  Ít ưu tiên Được ưu tiên Được ưu tiên nhất
Hỗ trợ hành vi / cảm xúc bổ sung
Hỗ trợ tư vấn bổ sung
Bổ sung thêm nhân viên để phát triển trong lĩnh vực SEL / Sức khỏe Tâm thần
Đào tạo phụ huynh về lĩnh vực SEL / Sức khỏe Tâm thần
Các chương trình khác trong trường để hỗ trợ trong lĩnh vực này

Question Title

* 6. Quý vị có thể đề bạt các sinh hoạt cụ thể nào hoặc ưu tiên nào khác để xem xét nhằm hỗ trợ thêm cho những học sinh cần nó? (câu trả lời ngắn gọn)

Question Title

* 7. Quý vị có thể đề bạt các sinh hoạt hoặc ưu tiên cụ thể nào khác để xem xét nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể của học sinh khi chúng ta phục hồi sau tác động của đại dịch Covid 19? (câu trả lời ngắn gọn)

0 of 7 answered
 

T