Peb xav paub seb koj mus nrhiav cov kev pab cuam twg ntau dua, thov koj teb cov lus nug ntawm daim ntawv Survey hauv qab no.  Nws yuav pab tau peb muaj tswv yim los txhim kho ntxiv rau cov neeg nyob hauv Merced County.Question Title

* 1. Sau koj tus zip code rau kab no?  

Question Title

* 2. Koj sau cov kev pab cuam hauv Merced County uas koj tau mus ntsib los yog tau hu rau lawv tuaj pab koj, seb koj siv cov kev pab twg heev dua? Cov koj siv ntau zaus dua ces koj kos 1 rau. Cov koj siv tsawg dua ces koj kos 4 rau cov kab me me hauv qab no.

Question Title

* 3. Thaum koj siv cov kev pab saum toj no, koj puas tau tawm mus siv deb nyob rau lwm lub nroog? 

Question Title

* 5. Yuav ua li cas thiaj yuav pab tau koj siv cov kev pab cuam nyob hauv Merced County kom yooj yim es koj thiaj tsis tau mus siv nyob rau lwm lub nroog ( Piv txwv li:  online access (muaj siv hauv computer), muaj kev pab nyob rau ntau qhov chaw, muaj kev thauj mus los yooj yim, muaj pab teem caij nyob rau hauv nroog, thiab lwm yam…)

Question Title

* 6. Thov sau tej yam koj xav tias yuav pab tau koj los qhia rau peb es peb thiaj paub hloov cov kev pab cuam kom zoo dua.

T