Taw qhia

Ua tsaug rau koj lub sijhawm los qhia txog koj txoj kev xav pom txog Minnesota qhov chaw ib puag ncig thiab keeb khoom liaj av! Koj cov lus yuav qhia kom tau nyiaj los pab cov chaw ib puag ncig thiab keeb khoom liaj av cov kev yuav ua yam pem suab hauv Minnesota.

Lub Environment and Natural Resources Trust Fund (ENRTF) yog tsim los ntawm Minnesota cov pejxeem pov npav thaum 1988 los ntawm txoj kev kho lub xeev txoj kev cai tshwj. Feem ntau, nws tau cov nyiaj pab los ntawm Minnesota State Lottery. Cov nyiaj ntawm lub khoom haum txhawb cov kev uas tiv thaiv, txuag, ceev, thiab ua kom zoo Minnesota cov cua, dej, av, ntses, tsiaj qus, thiab lwm yam keeb khoom liaj av los pab cov pejxeem nyob hauv Minnesota tamsis no thiab cov tiam neeg yav pem suab. Txij thaum 1991, lub ENRTF tau muab li $960 lab nyiaj pab rau 1,900 cov haujlwm ua rau txhua lub nroog hauv xeev.

Lub Legislative-Citizen Commission on Minnesota Resources (LCCMR) yog 17-tus tswv cuab tsim kevcai lij choj rau lub xeev thiab pejxeem. Txhua xyoo, lub LCCMR muab lus pom zoo rau Minnesota cov tsim kevcai lij choj cov haujlwm uas ntxim txais nyiaj los ntawm lub khoom haum cov nyiaj pab. Lub LCCMR yuav tsum ua raws li txoj kevcai los mus tsim ntaus tswv ywm rau ib lub homphiaj txhua rau lub xyoos twg los mus coj cov kev pom zoo ntawd. Lub LCCMR tab tom ua haujlwm los ntaus tsim yim rau ib lub homphiaj rau 2025-2031, thiab lawv xav tau koj lus ntxiv rau.

Daim ntawv ntsuam xyuas no yog koj txaus siab teb thiab yuav siv sijhawm li 5-10 feeb thiaj ua tiav. Koj cov lus teb rau cov lus nug nram no yuav tsis qhia tias koj yog leejtwg.

Yog koj muaj lus nug txog ENRTF lossis lub LCCMR, thov tiv tauj lccmr@lccmr.mn.org.gov lossis (651) 296-2406. Koj mus nrhiav tau lus qhia ntxiv online ntawm https://www.lccmr.mn.gov.

Yog koj muaj teebmeem nrog daim ntawv ntsuam xyuas no, thov tiv tauj lccmr@lccmr.mn.gov.
Page1 / 13
 
8% of survey complete.

T