Tại Second Harvest Food Bank, chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc đi lãnh thực phẩm sẽ dễ dàng và hữu ích. Vì vậy, ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện và phục vụ nhiều người hơn.

Question Title

* Quý vị đã dùng cách nào để tìm sự giúp đỡ khi cần thực phẩm? (Hãy chọn một đáp án)

Question Title

* Quý vị có nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cần không? (Hãy chọn một đáp án)

Vui lòng chia sẻ thêm kinh nghiệm của quý vị:

Question Title

* Điều gì đã làm tốt?

Question Title

* Điều gì chúng tôi cần cải thiện?

Question Title

* Điều gì khác chúng tôi nên biết thêm?

Question Title

* Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị được không? Nếu có, hãy điền địa chỉ email của quý vị tại đây:

T