Tại Second Harvest Food Bank, chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc đi lãnh thực phẩm sẽ dễ dàng và hữu ích. Vì vậy, ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện và phục vụ nhiều người hơn.

Quý vị đã dùng cách nào để tìm sự giúp đỡ khi cần thực phẩm? (Hãy chọn một đáp án)

Question Title

* Quý vị đã dùng cách nào để tìm sự giúp đỡ khi cần thực phẩm? (Hãy chọn một đáp án)

Quý vị có nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cần không? (Hãy chọn một đáp án)

Question Title

* Quý vị có nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cần không? (Hãy chọn một đáp án)

Vui lòng chia sẻ thêm kinh nghiệm của quý vị:
Điều gì đã làm tốt?

Question Title

* Điều gì đã làm tốt?

Điều gì chúng tôi cần cải thiện?

Question Title

* Điều gì chúng tôi cần cải thiện?

Điều gì khác chúng tôi nên biết thêm?

Question Title

* Điều gì khác chúng tôi nên biết thêm?

Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị được không? Nếu có, hãy điền địa chỉ email của quý vị tại đây:

Question Title

* Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị được không? Nếu có, hãy điền địa chỉ email của quý vị tại đây:

T