Does your organization support university programs in Macedonia in some way?
Дали Вашата организација на некој начин поддржува универзитетски програми во Македонија?

Question Title

* 1. Does your organization support university programs in Macedonia in some way?
Дали Вашата организација на некој начин поддржува универзитетски програми во Македонија?

If yes, who do you cooperate with?
Доколку да, со која институција соработувате?

Question Title

* 2. If yes, who do you cooperate with?
Доколку да, со која институција соработувате?

Please select the type of cooperation your organization currently maintains.
Ве молам одберете кои од следниве типови на соработка моментално ги има воспоставено Вашата организација.

Question Title

* 3. Please select the type of cooperation your organization currently maintains.
Ве молам одберете кои од следниве типови на соработка моментално ги има воспоставено Вашата организација.

If your organization does not currently support university programs in any way, why not?
Доколку Вашата организација моментално не поддржува универзитетски програми на било каков начин, зошто не?

Question Title

* 4. If your organization does not currently support university programs in any way, why not?
Доколку Вашата организација моментално не поддржува универзитетски програми на било каков начин, зошто не?

Which of the following types of cooperation is your organization willing to consider introducing or increasing in the next 12 months?
За кои од следниве видови на соработка постои интерес во Вашата организација да се воведат или зголемат во наредниве 12 месеци?

Question Title

* 5. Which of the following types of cooperation is your organization willing to consider introducing or increasing in the next 12 months?
За кои од следниве видови на соработка постои интерес во Вашата организација да се воведат или зголемат во наредниве 12 месеци?

What would you like to gain at this year's AmCham event on Advancing Business-University Cooperation?
Кои се Вашите очекувања од овогодишниот настан на АмЧам за унапредување на соработката помеѓу деловната заедница и универзитетите?

Question Title

* 6. What would you like to gain at this year's AmCham event on Advancing Business-University Cooperation?
Кои се Вашите очекувања од овогодишниот настан на АмЧам за унапредување на соработката помеѓу деловната заедница и универзитетите?

T