Screen Reader Mode Icon
 • English
 • Indonesia
 • Melayu
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • ไทย
 • ລາວ
 • မြန်မာ
 • ខ្មែរ
 • 中文
 • 日本語
 • 한국어
ຖ້າທ່ານເປັນຄູສອນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ເຂົ້າຮ່ວມການ ສຳ ຫຼວດຂອງອົງການ UNESCO ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການສຶກສາ!
ເວລາໃນການຕື່ມແບບສອບຖາມແມ່ນປະມານ 2 ນາທີ.

Question Title

* 1. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວ ໜ້າ ທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? ກະລຸນາໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຖືວ່າ 'ກ້າວ ໜ້າທີ່ສຸດ.'

Question Title

* 2. ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານ, ມີຜົນກະທົບອັນໃດແດ່ທີ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້ານີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ? ກະລຸນາເລືອກຄຳຕອບໜຶ່ງ ຈາກຂ້າງລຸ່ມ.

Question Title

* 3. ທ່ານສາມາດແນະນຳໂຮງຮຽນໃດໃນປະເທດຂອງທ່ານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແນະນຳ ແລະ ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາບອກພວກເຮົາຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃດທີ່ໂຮງຮຽນໃຊ້.

ກະລຸນາບອກພວກເຮົາໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ.

Question Title

* 5. ເຈົ້າສອນໃນຊັ້ນໃດ?

Question Title

* 6. ເພດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ເວລາເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ. ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ໂຄງການຂອງອົງການ UNESCO Bangkok ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າໃນການສຶກສາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ຕິດຕໍ່
Section for Educational Innovation and Skills Development
UNESCO Bangkok
future.bgk@unesco.org
0 of 6 answered
 

T