Sondaj Collier County pou mezire enterè nan Akseleratè Kuizin Florida @ Immokalee

Collier County gen pwojè pou li lanse Akseleratè Kuizin Florida @ Immokalee a, ki se yon pwogram de lansman pou biznis kilinè e agwoalimantè nan Immokalee. Pwogram sa a pral ofri ekipman kuizin komèsyal, devlopman ak tès de pla manje, opsyon stokaj nan chanm fwad ak nan depo a sèk ki ranpli egzijans U.S. Food and Drug Administration (FDA), U.S. Department of Agriculture (USDA) ak egzijans eta a pou sekirite manje ki aplikab yo. Akseleratè a ta gen ladan li eleman sa yo: tretman cho ak tretman frèt, montaj nan kondisyon frèt, anbalaj/etikèt, tretman a wot presyon, stasyon ranplisaj/anbouteyaj, frizè/frijidè an kaj, ak stokaj de materyèl.

Objektif sondaj sa a, se konprann nivo enterè ke moun genyen nan pwogram akseleratè a, e detèmine bezwen spesifik ke Akseleratè Kuizin Florida @ Immokalee a ka satisfè, e ki ta bay antreprenè kilinè oswa kuizin kapasite pou yo kreye pwodwi pou manje e pou bwè ki gen siksè - e pou bay antreprenè ki fèk ap vini yo yon pi bon chans pou siksè komèsyal konsistan. Nou estime ke sondaj saa ap pran 15 a 25 minit pou ou konplete li, e tout repons yo ap ret konfidansyèl.

Question Title

* 1. Ki chans ki genyen pou ou sèvi ak akseleratè kuizin la? 1 vle di “mwen pa enterese” e 5 vle di “gen anpil chans."

Question Title

* 2. Kiyès nan opsyon sa yo ki pi byen dekri’w?

Question Title

* 3. Endike nan ki sans on akseleratè kuizin ta ka benefisye’w:

Question Title

* 4. Èske ou t’ap kapab epi vle peye pou sèvis sa yo a pousantaj (to) nòmal sou mache a?

Question Title

* 5. Nan ki kalite antrepriz/biznis ou enplike nan moman an? Ki kalite antrepriz/biznis ou gen pwojè pou ou ouvri? (Tanpri, chwazi plizyè repons si sa nesesè.)

Question Title

* 6. Ki kalite atik manje ou pwodwi aktyèlman? (Tanpri, chwazi tout repons ki aplike yo.)

Question Title

* 7. Kòman ou anbale atik ou seleksyone nan Kesyon 6 yo? (Tanpri, pa reponn kesyon sa a si ou te reponn “Okenn nan opsyon sa yo” nan Kesyon 6.)

Question Title

* 8. Ki lòt atik manje adisyonèl ou ta entèrese nan pwodwi oswa planifye pou ou pwodwi? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab yo.)

Question Title

* 9. Ki jan ou gen entansyon anbale pwodwi adisyonèl sa yo?

Question Title

* 10. Si sa posib, èske ou ta ka refere lòt antreprenè kuizin ki ta ka entèrese nan vin on kliyan de Akseleratè Kuizin Florida @ Immokalee?

Question Title

* 11. Konbyen ane eksperyans ou genyen avèk manje oswa bwason?

Question Title

* 12. Èske ou gen on plan dafè/plan komèsyalizasyon ki disponib pou evalyasyon?

Question Title

* 13. Konbyen tan biznis ou genyen depi l’ap opere?

Question Title

* 14. Èske w’ap travay avèk yon “co-packer” (yon lòt moun ki trete e ki anbale pwodwi ou a)?

Question Title

* 15. Ki kalite ekipman ou genyen nan moman an ki pèmèt ou pwodwi manje ou, bwason ou, oswa ji ou? (Tanpri, chwazi plizyè repons si sa nesesè.)

Question Title

* 16. Ki tip de ekipman de pwodiksyon ou ta bezwen pou nouvo antrepriz kuizin ou, oswa pou antrepriz kuizin ou k’ap agrandi a? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab yo.)

Question Title

* 17. A ki moun ou vann, oswa ou gen entansyon vann? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab.)

Question Title

* 18. Ki jan ou ap vann pwodwi manje ou yo, oswa ki jan ou planifye vann yo? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab.)

Question Title

* 19. Ki aranjman aktyèl ou ak lokal kote w’ap opere biznis ou a?

Question Title

* 20. Konbyen jou pa semèn ou ta bezwen akseleratè kuizin la pou pwodwi/prepare pwodwi manje ou?

Question Title

* 21. Konbyen èd tan chak jou ou ta bezwen Akseleratè Kuizin Immokalee a?

Question Title

* 22. A ki lè ou ta bezwen akseleratè kuizin la? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab.)

Question Title

* 23. Ki sèvis biznis te ba’w difikilte oswa ta benefisye antrepriz ou? (Tanpri, chwazi tout sa ki aplikab.)

Question Title

* 24. Mèsi pou patisipasyon ou! Èske ou entèreste pou tende plis de Akseleratè Kuizin Florida @ Immokalee?

T