Crowley ISD Vietnamese Survey
Khảo sát tiếng Việt của Crowley ISD

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cung cấp dữ liệu đầu vào cho khu học chánh. Dữ liệu từ khảo sát này sẽ được chia sẻ với Nhóm Thiết kế bao gồm các thành viên cộng đồng, phụ huynh, nhân viên và học sinh, những người sẽ sử dụng dữ liệu để xây dựng khung hành động cho khu học chánh. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian và sự quan tâm tới tương lai của giới trẻ trong cộng đồng của chúng ta. 

Question Title

* 1. Vui lòng xem các video sau đây trước khi thực hiện khảo sát.
Video số 1
Video số 2
Video số 3

Question Title

* 2. Vai trò của bạn trong Vòng hoa ISD là gì? Vui lòng chọn tất cả các tùy chọn chính xác.

Question Title

* 3. Điều gì sẽ định hình tương lai của giáo dục trong vòng 20 năm tới? Đánh dấu tất cả các mục phù hợp.

Question Title

* 4. Kỳ vọng cao nhất của quý vị đối với học sinh là gì sau thời gian theo học tại Khu học chánh Độc lập Garalnd? Vui lòng chọn tối đa năm (5) tùy chọn dưới đây mô tả chính xác nhất kỳ vọng cao nhất của quý vị.  Học sinh se...

Question Title

* 5. Trong bối cảnh Thế kỷ 21, những kỹ năng quan trọng nhất học sinh cần có để thành công là gì? Vui lòng lựa chọn tất cả phương án đúng.

Question Title

* 6. Những ý tưởng nào có thể giúp nền giáo dục không mang tính rập khuôn máy móc và tập trung hơn vào việc tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa và linh hoạt hơn? Vui lòng chọn tối đa năm (5) hoạt động từ danh sách dưới đây mà quý vị cho là quan trọng nhất.

Question Title

* 7. Vai trò của giáo viên trong môi trường học tập này là gì? Vui lòng chọn ba (3) vai trò từ danh sách.

Question Title

* 8. Những hệ thống nào có thể hỗ trợ học sinh đạt được những kỳ vọng cao nhất mà quý vị đã chọn ở trên? Vui lòng chọn năm (5) ý tưởng quan trọng nhất từ danh sách dưới đây.

Question Title

* 9. Để hỗ trợ việc học ngày nay, công nghệ nên được sử dụng/cải tiến như thế nào? Vui lòng chọn tối đa năm (5) câu trả lời.

Question Title

* 10. Làm thế nào các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng có thể phối hợp với Crowley ISD để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của họ? Vui lòng chọn ba (3) tùy chọn tốt nhất từ ​​danh sách dưới đây.

Question Title

* 11. Trong tương lai, quý vị muốn tham gia theo hình thức nào? Vui lòng chọn ba (3) phương án tốt nhất từ danh sách dưới đây.

T