Ankèt pou Rezidan Kominote a

Èske ou se yon rezidan Eta New York k ap reflechi sou aksè ak lojman ak diskriminasyon nan lojman?  Biwo Renovasyon Kay ak Kominote Eta New York la (New York State Homes and Community Renewal, NYSHCR) vle tande vwa ou.

 Tanpri ranpli ankèt anonim  sa pou pale nou konsènan bezwen nan lojman ak eksperyans ou nan rejyon w lan.  Nou p ap kolekte non ou e repons nan ankèt sa ap repòte nan gwoup sèlman.

Enfòmasyon n ap aprann nan ankèt sa ap itilize nan kad yon evalyasyon pou lojman ki ekitab nan New York, ki rele FairHousingMattersNY (Kesyon Lojman Ekitap NY), epi pou oryante politik lojman an nan Eta New York.
0 of 32 answered
 

T