RSVP: Alumni Coaching Start-ups by OOC, HN 26/10/2019

The workshop is for Australian alumni who are founders, business owners or business managers with at least 2-year experience (preferably of social enterprises, local NGOs, startups), and few designated invitees ONLY.
Sự kiện này chỉ dành riêng cho các cựu sinh Australia là các sáng lập viên, chủ doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm (ưu tiên doanh nghiệp xã hội, NGO trong nước, khởi nghiệp) . Các bạn không thuộc loại hình trên vui lòng không đăng ký.
 
Cựu sinh Australia tự trang trải chi phí đi lại để tham gia hoạt động này, trừ khi bạn thuộc loại hình được hưởng trợ cấp từ Equity of Access Fund. Các bạn vui lòng xem kỹ tiêu chí hưởng trợ cấp tại http://australiaawardsvietnam.org/index.php/en/applicants/eligibility-criteria/equity-of-ccess-applicants

Question Title

* 1. Your full name (same as in your ID và bằng tiếng Việt không dấu)

Question Title

* 3. Your sex

Question Title

* 5. Your contact information

Question Title

* 6. Your mobile carrier

Question Title

* 7. Are you a person with disability?

T