Central Hill Campus Resident Parking - Haitian Creole

For a version of this survey in English, please click here.

Para una versión de esta encuesta en español, haga clic aquí.

Para uma versão desta pesquisa em português, clique aqui.

Pou yon vèsyon nan sondaj sa a nan kreyòl ayisyen, tanpri klike isit la

Kòm nan nouvo High School Somerville la afekte chanjman ki gen nan paking go into effect, vil la enterese pou konnen plis de koman residan ki viv akote Central Hill yo pake. Pou kapab resevwa enfòmasyon ki pi itil, nou ta renmen resevwa respons sondaj yo pou chak lojman (apatment oswa kay). Si ou pataje apatman w lan ak yon lòt endividi, silvouplè kwòdone ak yo pou asire ke youn nan nou reponn a sondaj la. Nou remèsye w pou tan ou ak èd ou pandan nap travay pou redwi tout defi ke chanjman paking nan Central Hill ap bay.

Reyinyon pou diskite de paking nan Somerville High School ak paking nan tou prè Central Hill la pral fèt nan jou sa yo:
20 Jen 2018 a 6:00pm
19 Septanm 2018 a 6:00pm
12 Desanm 2018 a 6:00pm
Tout reyinyon yo ap fèt nan Somerville Central Library.

Question Title

* 1. Na ki wout ou abite? ( ekri non wout la)

Question Title

* 2. Kombyen machin moun ki lakay ou genyen ? ( Chwazi youn)

Question Title

* 3. Eske moun nan kay ou pake youn oubyen plizyè nan machine say o nan lari a ? Si yo fè sa, konbyen? ( chwazi youn)

Question Title

* 4. Pandan ki lè nan jounen an moun nan kayo u pake machine yo nan lari a ? tcheke tout sa ki kòrèk.

Question Title

* 5. Eske bilding ou a gen yon paking? (chwazi youn)

Question Title

* 6. Si ou gen paking lakay ou,konbyen espas moun lakay ou genyen? (chwazi youn)

Question Title

* 7. Si bilding ou a gen yon kote pou stasyone machin konbyen espas ki disponib pandan jounen an ?If (Chwazi youn)

Question Title

* 8. Si bilding ou a gen paking ki disponib, eske ou tap konsidere lwe youn oubyen plizyè espas si meri a te pèmèt li?( chwazi youn)

Question Title

* 9. Ki kote moun lakay pou pake machine yo lè gen ijans nèj? Tcheke tout sa ki aplike.

Question Title

* 10. Eske moun lakay ou itilize yon pèmi souvan? Si wi, konbyen fwa?(chwazi youn)

Question Title

* 11. Pandan ki lè nan jounen an vizitè w yo itilize pèmi paking nan. Tcheke tout sa ki aplike.

Question Title

* 12. Eske ou oblije pake lwen de kay ou souvan pandan semen nan? (chwazi youn)

Question Title

* 13. Eske sa rive souvan ou oblije pake lwn de kayo u pandan wikenn nan ?

T