Khảo sát chung của các tổ chức quốc tế

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với các hệ thống hướng nghiệp và phát triển chính sách
Đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến cuộc sống  của người lao động, tình trạng việc làm và triển vọng kinh tế của người dân. Hướng nghiệp hỗ trợ các cá nhân, gia đình và cộng đồng để điều chuyển thành công các quá trình chuyển đổi này. Đại dịch COVID-19 cũng đã tác động đến cách thực hiện các chính sách hướng nghiệp như một phần của giáo dục, đào tạo, việc làm và cung cấp dịch vụ xã hội.
 
Trung tâm Phát triển Dạy nghề Châu Âu (Cedefop), Ủy ban Châu Âu, Tổ chức Đào tạo Châu Âu, (ETF), Trung tâm Phát triển nghề nghiệp và Chính sách công quốc tế (ICCDPP), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Kinh tế Hợp tác và Phát triển (OECD) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), đã hợp tác thực hiện một cuộc khảo sát để làm sáng tỏ những thách thức hiện tại của các chính sách và thực tiễn hướng nghiệp trên toàn thế giới. Cuộc khảo sát được xây dựng dựa trên cam kết chung để hỗ trợ các hệ thống và các chính sách về hướng nghiệp và về tiếp cận phổ cập các dịch vụ đó.
 
Chúng tôi đánh giá rất cao thời gian quý báu của bạn trong việc hoàn thành bảng câu hỏi này. Chúng tôi sẽ sử dụng câu trả lời của bạn để hiểu rõ hơn về tác động của đại dịch như COVID-19 và bất kỳ biện pháp nào được thực hiện, như phong tỏa và giãn cách xã hội, trong việc thực hiện các chính sách hướng nghiệp ở nước bạn và trên toàn thế giới. Kết quả từ cuộc khảo sát này sẽ giúp cung cấp tài liệu cho việc hoạch định các chính sách và chương trình về hướng nghiệp ở nước bạn và của các tổ chức quốc tế trong tương lai.
 
Người trả lời: Bảng câu hỏi chủ yếu được thiết kế cho người trả lời những người xây dựng và / hoặc giám sát việc thực hiện chính sách và cung cấp hướng nghiệp, như các cơ quan quốc gia, khu vực và các cơ quan khác chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ hướng nghiệp, cũng như các tổ chức xã hội dân sự và tư nhân / các tổ chức phi chính phủ / bên thứ ba có liên quan. Các chuyên gia làm công tác hướng nghiệp và các nhà nghiên cứu cũng có thể tham gia trả lời các câu hỏi này.


HƯỚNG DẪN
  • bạn sẽ cần 25 phút để hoàn thành cuộc khảo sát này
  • chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ câu hỏi chồng chéo nào (chỉ cần trả lời một lần)
  • vui lòng cung cấp câu trả lời liên quan đến khu vực (các khu vực)/ nhóm người thụ hưởng mà bạn chịu trách nhiệm / quản lý ở quốc gia / khu vực của bạn hoặc liên quan đến lĩnh vực (các lĩnh vực) của bạn
  • việc tham gia vào cuộc khảo sát này là tự nguyện và bạn có thể dừng hoặc rút khỏi cuộc khảo sát bất cứ lúc nào
  • chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nên chúng tôi sẽ không thể biết bạn là ai (cam kết bảo mật).
  • nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với nhóm mạng lưới nghề nghiệp của Cedefop tại: CareersNet@cedefop.europa.eu, ICCDPP: jmc@iccdpp.org 
Thuật ngữ: Hoạt động được mô tả là 'hướng nghiệp' trong bảng câu hỏi này còn được biết đến bởi các thuật ngữ khác như 'phát triển nghề nghiệp', 'phát triển lực lượng lao động', 'tư vấn nghề nghiệp', 'thông tin nghề nghiệp, tư vấn và hướng dẫn', "Hướng dẫn trọn đời", “tư vấn / hướng nghiệp"," định hướng nghề nghiệp" hoặc "lập kế hoạch sinh kế" ở các quốc gia khác nhau. Người làm công tác hướng nghiệp hoặc cá nhân cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp bao gồm hỗ trợ chuyên môn, thông tin, tư vấn và tư vấn nghề nghiệp ở đây được gọi là chuyên gia hướng nghiệp (guidance practitioner).

T