Фондацијата за развој на локалната заедница-Штип во партнерство со АЛКА - Скопје и ИРЗ - Тетово го спроведува проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ финансиран од Европската Унија. Во рамките на проектот Консалтинг за стратешки развој е најмен да спроведе анализа на внатрешните капацитети на постоечките граѓански организации од сите 8 региони во државата.
За дополнителни прашања или коментари во врска со истражувањето обратете се кај Борис Шарковски, прoектен менаџер, тел. +389 (0)32 / 383 116, е-пошта: bsarkovski@frlz.org.mk

Ви благодариме што одвојувате време за анкетата и за вашиот придонес кон истражувањето!

Question Title

* 1. Име на организацијата

Question Title

* 2. Во која општина е регистрирана вашата НВО?

Question Title

* 3. Која година е регистрирана вашата НВО?

T