Uvod - Q3

 
20% of survey complete.
Sektor za Obrazovanje Saveta Evrope trenutno radi na izradi novog referentnog okvira za demokratsko građanstvo i interkulturalne kompetencije (koji se gradi na postojećim modelima kompetentnosti koji su razvijeni od strane Saveta Evrope i drugih organizacija). Namera je da se ovaj okvir koristi u obrazovnom planiranju i nastavi. Bili bismo veoma zahvalni ako biste mogli da nam pomognete u pripremi ovog okvira popunjavanjem sledećeg upitnika. Procenjujemo da će vam trebati oko 45 minuta.

U okviru projekta, razvili smo novi teorijski model vrednosti, stavova, veština, znanja i razumevanja koje su potrebne za demokratsko građansko društvo i interkulturalne kompetencije. Model predlaže postojane 20 različitih komponenti koje bi polaznici / učenici trebalo da steknu. Ove komponente su kao što sledi:

Vrednosti
1. Vrednovanje drugih ljudskih bića, ljudskog dostojanstva i ljudskih prava
2. Vrednovanje kulturne raznolikost i kulturne drugosti
3. Vrednovanje demokratije, pravde, poštenja, jednakosti i vladavine prava
 
Stavovi
4. Otvorenost prema kulturnoj drugosti i drugim uverenjima, pogledima na svet i praksama
5. Poštovanje i tolerancija prema drugim ljudima, verovanjima, pogledima na svet i praksama
6. Građanski duh
7. Odgovornost
8. Samo-efikasnost
9. Tolerancija prema dvosmislenosti
 
Veštine
10. Autonomne veštine učenja
11. Analitičko i kritičko mišljenje
12. Veštine slušanja i posmatranja
13. Empatija
14. Fleksibilnost i prilagodljivost
15. Jezičke, komunikativne i više-jezičke veštine
16. Veštine za saradnju
17. Veštine za rešavanje sukoba
 
Znanje i kritičko razumijevanje
18. Znanje i kritičko razumevanje sebe
19. Znanje i kritičko razumevanje jezika i komunikacije
20. Znanje i kritičko razumevanje sveta (uključujući politiku, pravo, ljudska prava , kulturu, kulture, religije, istoriju, medije, ekonomiju, životne sredinu i održivost)

Sada smo u procesu razvoja deskriptora koji se mogu koristiti za procenu u kojoj meri je učenik / polaznik stekao ove komponente. Deskriptor je izjava ili opis nečega što je polaznik / učenik u stanju da uradi ako je stekao određenu komponentu. Na primer, ako je učenik / polaznik stekao veštine saradnje, mogući deskriptor može biti "Kada radi kao član jedne grupe, radi dosledno i dobro sa drugim ljudima ka ostvarenju ciljeva grupe"; ako je učenik / polaznik stekao osećaj odgovornosti, mogući deskriptor može biti "Pokazuje da on / ona preuzima odgovornost za sopstvene greške".

Do sada smo razvili jedan set od 600 predloga deskriptora, koji pokrivaju sve komponente modela. Potrebna nam je vaša pomoć za uspostavljanje korisnosti ovih 45 deskriptora. Ovo uključuje vaše odgovore na po dve vrste pitanja za svakog deskriptora.

T