Screen Reader Mode Icon

ขอขอบคุณสำหรับการร่วมตอบแบบสำรวจนี้

Question Title

* นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดทำแบบสำรวจมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อความนี้สรุปนโยบายที่เราใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ผู้จัดทำแบบสำรวจใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเยาวชนในโครงการปีเยาวชน 2021 “เพื่อนคู่คริสต์” (JOURNEY TOGETHER WITH CHRIST) โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ซึ่งดำเนินงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดสัมมนาเยาวชน และปรับแนวทางของแผนอภิบาลเด็กและเยาวชนในลำดับต่อไป

·  เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านรู้สึกสบายใจในการตอบอย่างตรงไปตรงมา เพราะคำตอบของท่านจะได้รับการนำไปประมวลผลในรูปแบบภาพรวม ข้อมูลตัวเลขทางสถิติเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

·  ผลการสำรวจที่เผยแพร่จะมาจากการเก็บข้อมูลโดยรวม และจะไม่ระบุตัวตนของท่านหรือคำตอบใดๆ จากท่าน

·  การนำเสนอผลการสำรวจจะเป็นแบบภาพรวม ซึ่งจะได้รับการแชร์ไปยังหน่วยงานของพระศาสนจักรทั้งในและต่างประเทศ

แผนกเยาวชนฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการสำรวจตามที่ได้อธิบายไปแล้วเท่านั้น และจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสำรวจนี้ โปรดติดต่อ แผนกเยาวชน สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย

cyctforever@gmail.com

ท่านยินยอมที่จะแชร์ข้อมูลของท่านกับแผนกเยาวชน สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทยหรือไม่

0 of 64 answered
 

T