Question Title

* 1. Waa maxay barnaamijka Xarunta Daaweynta Carruurta ee uu qoyskaagu ka qaybqaato?

Question Title

* 2. Maxay yihiin adeegyada canuggaaga / qoyskaagu ay hadda ka helaan Xarunta Daaweynta Carruurta?

Question Title

* 3. Sidee ayaad ugu qanacsan tahay adeegyadaada hadda?

Question Title

* 4. Sideed diyaar ugu tahay in aad dib u bilowdo adeegyada shaqsiyeed?

Question Title

* 5. Fadlan nala wadaag wixii talo-bixinno ah ee ku saabsan sida aan u sii wanaajin karno adeegyadaada telehealth.

T