1. แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563 (Customer Satisfaction Survey 2020) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสำรวจฯ จะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อสาธารณะและจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการจากทีมงาน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ และขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด
Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T