GIỚI THIỆU

Hội Đồng Quản Trị Học Khu Morgan Hill xin quý vị cho biết ý kiến trong việc tuyển chọn tổng giám đốc học khu. Chúng tôi đã yêu cầu các chuyên viên tham vấn từ “Leadership Associates” hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị thực hiện một cuộc thăm dò trên mạng để lấy ý kiến của học sinh, nhân viên, phụ huynh, và cộng đồng.

Bản thăm dò dưới đây sẽ yêu cầu quý vị trả lời một số câu hỏi quan trọng. Những ý kiến nêu ra trong cuộc thăm dò này sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi đề ra những yêu cầu và phẩm chất cần có của vị tổng giám đốc học khu mới. Cuộc thăm dò này còn giúp cho việc tuyển dụng và xem xét quá trình làm việc, cũng như khai triển những câu hỏi cho buổi phỏng vấn tuyển dụng. Cuộc thăm dò cũng sẽ hỏi quan điểm của quý vị về những ưu điểm, thử thách của Học Khu và về cộng đồng của chúng ta. Các chuyên viên tham vấn sẽ soạn thảo một bản phúc trình tóm lược các kết quả thăm dò để chia sẻ với Hội Đồng Quản Trị.

T