Screen Reader Mode Icon

Kev Nkag Siab Thaum Ntxov

Thov siv qhov chaw no txhawm rau sau koj cov kev xav kom tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 hauv Minneapolis. Raws li Lub Nroog, Nroog, thiab Lub Xeev txoj kev npaj rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, koj cov kev xav yog qhov tseem ceeb hauv kev ua kom muaj kev ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig zoo npaj rau kev xa tawm.

Question Title

* 1. Yam dab tsi uas koj xav tawm ua ntej tshaj plaws thaum peb hais txog lo lus tias tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los sis kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob?

Question Title

* 2. Peb paub txog cov txuam thawj tseeb dab tsi txog ntawm qhov zwm ceeb nod?

0 of 12 answered
 

T