Screen Reader Mode Icon

Survey ukol sa inyong karanasan sa bakunang COVID-19

Isinasagawa ng Lunas Pilipinas Coalition ang survey na ito upang magkalap ng datos ukol sa karanasan ng mga Pilipino sa bakunang COVID-19 at suriin ang tugon ng pamahalaan sa pandemya. 

Maaari ninyong sagutan ang questionnaire na ito para sa inyong sarili o para sa ibang tao (halimbawa, anak ninyo, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kakilala). Maaari ninyong sagutan ito kahit hindi kayo bakunado.  

Hihingi kami ng panimulang impormasyon tungkol sa inyo, at pagtapos ay magtatanong kami tungkol sa inyong naranasan nung kayo ay binakunahan para sa COVID-19. Paki sagot po lamang ang lahat ng mga tanong na nauukol sa inyong sitwasyon. Maaari po kayong magbigay ng dagdag na salaysay sa mga "comment box". 

Kung sinasagutan po ninyo ang questionnaire na ito para sa ibang tao, gumamit po kayo ng 1 questionnaire para sa bawat tao. 

Marami pong salamat sa pagsagot ninyo. Ang impormasyong ibabahagi ninyo ay makakatulong sa pagmulat sa mga leksyon ng pandemya. 

Question Title

* 1. Sinasagot ko ang questionnaire na ito ... 

Question Title

* 2. Ano ang inyong probinsya? 

Question Title

* 3. Ano ang inyong siyudad? 

Question Title

* 4. Ilang taon kayo? 

Question Title

* 5. Ano ang inyong kasarian? 

Question Title

* 6. Ano ang inabot ng inyong pinag-aralan? 

Question Title

* 7. Ano ang inyong kasalukuyang estado sa trabaho/hanapbuhay? 

Question Title

* 8. Ilang dose ng bakunang COVID-19 ang inyong natanggap? 

Question Title

* 9. Balak ba ninyong magpabakuna ulit? 

Question Title

* 10. Kung kayo ay bakunado, paki lista ang lahat ng mga bakunang natanggap ninyo at ang mga petsa ng inyong pagbabakuna. 

Question Title

* 11. Bakit kayo nagpabakuna para sa COVID-19? Paki check ang lahat ng mga nauukol sa inyo. Maaari din kayong magbigay ng paliwanag.

Question Title

* 12. Pinilit o pinuwersa ba kayong magpabakuna? (Paki sagot ang tanong na ito kahit hindi kayo bakunado.)

Question Title

* 13. Saan kayo binakunahan? Paki check ang lahat ng nauukol.  (Kung hindi kayo bakunado, hindi ninyo kailangang sagutin ang tanong na ito.) 

Question Title

* 14. Nung binakunahan kayo, ipinaalam ba sa inyo na may posibilidad na makaranas kayo ng pinsala o masamang epekto mula sa bakuna? (Hindi ninyo kailangang sagutin ang tanong na ito kung hindi kayo bakunado.)

Question Title

* 15. Alam ba ninyo na may pondo ang PhilHealth (compensation/indemnity fund) para sa mga napinsala o namatay matapos mabakunahan para sa COVID-19? (Paki sagot ang tanong na ito kahit hindi kayo bakunado.)

Question Title

* 16. Alam ba ninyo na puwedeng i-report sa Philippine Food and Drug Administration (FDA) ang mga napinsala/namatay dahil sa bakunang COVID-19? 

Question Title

* 17. Kamusta yung kalusugan ninyo matapos kayong mabakunahan? (Hindi ninyo kailangang sagutin ang tanong na ito kung hindi kayo bakunado.)

Question Title

* 18. Paki larawan ang kalagayan ng inyong kalusugan pagkatapos ninyo mabakunahan para sa COVID-19. (Hindi ninyo kailangang sagutin ang tanong na ito kung hindi kayo bakunado.) 

Question Title

* 19. Paki sagutan ang tanong na ito kung sumama ang kalagyan ninyo matapos mabakunahan: Ni-report ba ninyo o ng doktor ninyo ang inyong kondisyon sa Philippine FDA? (Hindi ninyo kailangan sagutin ang tanong na ito kung hindi kayo bakunado.) 

Question Title

* 20. Nagkaroon na po ba kayo ng COVID-19? (Paki sagot ang tanong na ito kahit hindi kayo bakunado.) 

Question Title

* 21. Ilang beses na kayong nagka-COVID-19? Ilagay po ninyo ang buwan at taon. Kung bakunado kayo, paki lagay ang petsa (buwan at taon) para sa bawat bakunang natanggap ninyo. 

Question Title

* 22. Kung maibabalik ninyo ang nakaraan, magpapabakuna pa rin ba kayo? 

Question Title

* 23. Ano ang pakiramdam ninyo sa desisyon ninyong pagpabakuna? (Kung hindi kayo bakunado, ano ang pakiramdam ninyo sa desisyon ninyong hindi magpabakuna?) 

Question Title

* 24. Kung sakaling i-require muli ng gobyerno ang bakuna sa susunod na pandemya, magpapabakuna ba kayo? 

Question Title

* 25. Meron pa ba kayong gustong ipaalam sa amin? Nais ba ninyong ikuwento ang nangyari sa inyo? 

Question Title

* 26. Nangangailangan po ba kayo (o ang inyong mga mahal sa buhay) ng tulong para sa mga pinsala na naranasan ninyo dahil sa bakunang COVID-19? Kung nais po ninyong ma-contact, paki sulat ang inyong pangalan at mga contact details (cell number, landline, email address, pangalan sa FB). Hindi namin ipapaalam sa iba ang inyong personal na impormasyon. 

0 of 26 answered
 

T