We recognize that the COVID-19 pandemic has negatively impacted many families in White Center. To help us identify the support your family needs, please take a few minutes to let us know how you are doing.

Chúng tôi nhận thấy rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều gia đình ở White Center. Để giúp chúng tôi xác định sự hỗ trợ mà gia đình bạn cần, vui lòng dành vài phút để cho chúng tôi biết bạn cần trợ giúp gì.

Reconocemos que la pandemia de COVID-19 ha impactado negativamente a muchas familias en White Center. Para ayudarnos a identificar el apoyo que necesita su familia, tómese unos minutos para contarnos cómo le está yendo.

Question Title

* 1. How are you and everyone in your family doing? How is everyone's health, both physically and mentally?

Bạn và mọi người trong gia đình bạn thế nào? Sức khỏe của mọi người, cả về thể chất và tinh thần như thế nào?

¿Como están su familia y usted? Como están todos de salud, fisica y mentalmente?

Question Title

* 2. Do you currently have all the supplies you and your family need, for example, cleaning supplies, groceries, medications, etc.? If not, what supplies do you need?

Bạn hiện có tất cả các nhu yếu phẩm mà bạn và gia đình bạn cần, ví dụ như chất khử trùng, thực phẩm, thuốc men, v.v.? Nếu không, bạn cần những vật dụng gì?

¿Tienes ahorita todos los suministros necesarios  que su familia necesita, por ejemplo: productos de limpieza, despensa, medicamento etc. Si dijo que no, que suministros necesitan? 

Question Title

* 3. Has your family been financially affected by the COVID-19 outbreak? If yes, please let us know how you have been affected?

Gia đình bạn có bị ảnh hưởng về tài chính do dịch COVID-19 không? Nếu có, xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn đã bị ảnh hưởng như thế nào?

¿ Su familia ha sido  afectada económicamente  por el brote de Coronavirus? 
Si dijo si ¿como? 

Question Title

* 4. What kind of information, resources, or support does your family need currently or in the near future?

Gia đình bạn cần loại thông tin, tài nguyên hoặc hỗ trợ nào trong tương lai gần?

¿Que clase de información, recursos o apoyo necesita su familia ahorita o en un futuro?

Here's a link to some resources that might be helpful to you:
Đây là một liên kết đến một số tài nguyên có thể hữu ích cho bạn:
Aquí hay un enlace a algunos recursos que pueden serle útiles:
https://docs.google.com/document/d/1JOX7r1r3Th0tE6Ki7A-6okVLOs2YNUwht1j5boaSseQ/edit?usp=sharing


Question Title

* 5. Would you like us to continue to reach out to you for updated information, resources, and support around COVID-19?

Bạn có muốn chúng tôi tiếp tục liên hệ với bạn để cập nhật thông tin, tài nguyên và hỗ trợ cho COVID-19 không?

¿Le gustaría que le siguiéramos contactando para compartirle información actualizada , recursos o apoyo necesita a cerca de COVID-19?

Question Title

* 6. If yes, what is your contact information?

Nếu có, thông tin liên lạc của bạn là gì?

En caso afirmativo, ¿cuál es su información de contacto?

Question Title

* 7. Do you know of other families we should get connected with who might need some support? (Please list names and phone numbers/emails for those families)

Bạn có biết các gia đình khác mà WCCDA nên liên hệ và hỗ trợ không? (Vui lòng liệt kê tên và số điện thoại / email cho những gia đình đó)

.¿Conoce a una familia con la que deberíamos conectar que quizás necesite nuestro apoyo? (Por favor deme la información ya sea nombre o correo electrónico de esas familias)

T