For English click here
 
Germin dhe Fondacioni Global Shqiptar (FGSH), me qëllim krijimin e një Ekipi Global Shqiptar për Reagimin e Profesionistëve Shëndetsor ndaj COVID-19, fton të gjithë Profesionistët e Kujdesit Shëndetësor, Profesionistët e Shëndetit Publik, Studiuesit dhe Profesionistët që punojnë për organizata në sektorin e shëndetësisë, në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë botën, për të marrë pjesë në këtë anketë 10 minutësh.

Germin dhe FGSH dëshirojmë të theksojmë se ky pyetësor nuk ka për qëllim të jetë ekskluziv për diasporën shqiptare. Për të krijuar një ekip efektiv, duhet të ndërtojmë një databazë të dhënash dhe rrjet që përfshin profesionistë të kujdesit shëndetësor, profesionistë të shëndetit publik, studiues dhe të tjerë që punojnë për organizata në sektorin e shëndetësisë nga të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët.

Kjo është mënyra e vetme për të përmirësuar bashkëpunimin për suksesin tonë kolektiv. Prandaj ne inkurajojmë fuqimisht pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve që jetojnë  dhe punojnë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Veriore, Mal të Zi dhe përtej të bëhen pjesë dhe kontribuojnë në këtë nismë. Ky rrjet do të jetë një mundësi konkrete për të forcuar përpjekjet kolektive kundër COVID-19 dhe do të kontribuojë në përgigjen e drejtuar nga Ministritë e Shëndetit në Shqipëri e Kosovë.

Pyetjet ose komentet tuaja mund t’i dërgoni në covid19@germin.org
 
Anketa do të jetë e hapur për plotësim deri të Hënen, 27 Prill 2020, në orën 00:00.


Ju faleminderi!

Për një përshkrim më të detajuar në shqip, klikoni këtu.

Ekipi i 20 Anëtarëve Themelues të Ekipit Global për reagimin e Shqiptarëve ndaj COVID-19.

***Ky pyetësor është në përputhje me Rregulloren e Bashkimit Europian (EU) 2016/679 të datës 27 prill 2016 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave. Të dhënat e mbledhura me këtë pyetësor janë anonime. Qëllimi është të përdoren këto të dhëna për të hartuar një databazë me profesionist të kujdesit shëndetsor.***

Question Title

* 1. Emri dhe Mbiemri/ First Name and Surname:

Question Title

* 2. Adresen e Emailit/Email Address:

Question Title

* 3. Gjinia/Gender:

Question Title

* 4. Numri i Telefonit/Telephone Number:

Question Title

* 5. Vendbanimi/Where do you live:

Question Title

* 6. Vendi i Origjinës/Country of Origin:

Question Title

* 7. Vitet e Përvojës Profesionale /Years of Professional Experience:

Question Title

* 8. Kualifikim më i lartë (Zgjidhni të gjitha opsionet që ju identifikojnë):
Highest Degree Received (Check All that Apply):

Question Title

* 9. Emrat e Universiteteve dhe Departamenteve ku keni studiuar:
Names of Universities and Departments you studied in:

Question Title

* 10. Profesioni Juaj/Your Healthcare Profession:

Question Title

* 11. Specializimi Juaj (Zgjidhni të gjitha opsionet që ju identifikojnë):
Your Healthcare Specialization (Check All that Apply):

Question Title

* 12. A jeni apo planifikoni të jeni të angazhuar në iniciativën e reagimit ndaj krizës së COVID-19, në vendin ku jetoni apo në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoni Veriore?

Are you, or do you plan to be, engaged in COVID-19 response efforts where you live or in Albania, Kosova, or Northern Macedonia?

Question Title

* 13. A jeni anëtar/e i/e ndonjë Shoqate të Kujdesit Shëndetësor Shqiptar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Veriore ose Diasporë?

Are you a member of any Albanian Healthcare of Medical Association in Albania, Kosova, Northern Macedonia, or the Diaspora?

Question Title

* 14. A jeni anëtar i ndonjë Shoqate të Kujdesit Shëndetësor ose Mjekësor në vendin ku jetoni ose në organizata ndërkombëtare?

Are you a member of any Healthcare or Medical Associations in the country where you live or in international organizations?

Question Title

* 15. Nëse do të lanconim një fushatë në përpjekje për mbledhjen e fondeve në të ardhmen për reagimin ndaj COVID-19, a do të ishit të gatshëm të ndihmonit në promovimin e përpjekjeve për mbledhjen e fondeve?

If we engage in future fundraising efforts for COVID-19 Reponse would you be willing to help promote fundraising efforts?

Question Title

* 16. Nëse do të lanconim nje fushate në përpjekje për mbledhjen e fondeve në të ardhmen për reagimin ndaj COVID-19, a do të ishit të gatshëm të dhuronit?

If we engage in future fundraising efforts for COVID-19 Reponse would you be willing to donate?

Question Title

* 17. A punoni për ndonjë organizatë apo njihni ndonjë individ që do të përshtatej  me përpjekjet tona për mbledhjen e fondeve në të ardhmen për reagimin ndaj COVID-19?

Do you work for an organization that would match donations for our fundraising efforts for COVID-19 Response or do you know people that do?

Question Title

* 18. A jeni i/e interesuar të jeni pjesë e një grupi më të vogël të profesionistëve të shëndetit, të cilët do të udhëheqin përpjekjet organizative të Ekipit Global Shqiptarë të Reagimit ndaj COVID-19?

Are you interested to be part of a smaller group of health professionals who will lead organizational efforts of the Global Albanians COVID-19 Response Team?

Question Title

* 19. A do të ishit të gatshëm të merrnit pjesë në përgatitjen e një deklarate për grupin që do të ndikonte në zhvillimin e reagimit ndaj COVID-19 në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni Veriore?

Would you be willing to participate in preparing a position paper for the group that would help influence development of the COVID-19 response in Albania, Kosova, and Northern Macedonia?

Question Title

* 20. Çfarë mendoni se është e nevojshme për të siguruar që ky grup të ketë sukses dhe që profesionistët e kujdesit shëndetësor të punojnë së bashku?

What do you think is needed to ensure that this group is successful and that healthcare professionals will work together?

Question Title

* 21. Si mund të shfrytëzohet më së miri ekspertiza nga diaspora shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë Veriore?

How can the expertise from the Albanian Diaspora best be leveraged in Kosova, Albania and Northern Macedonia?

Question Title

* 22. Cili është modaliteti (mënyra) më i mirë për ju që të angazhoheni në shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës? (Për shembull, udhëtimi në vendet e rajonit, takimet virtuale, seminaret dhe metodat e tjera)

What is the best modality for you to engage in the exchange of knowledge and expertise? (For example, travel to the region, virtual meetings, webinars, and other methods):

Question Title

* 23. Ju lutemi shtoni ndonjë koment shtesë dhe/ose sugjerime:

Please add any additional comments and/or suggestions:

T