Otorite nan vil Boston ap planifye pou rekonstwi Cummins Highway soti River Street pou rive Harvard Street nan. Nan moman sa, nou ap eksperimante yon nouvo konfigirasyon pou sikilasyon kote nou ap itilize poto mak tanporè nan rout la ak ti poto plastic. Konfigirasyon sa nap eskperimante a ap kenbe tout pakin yo, epi diminye rout la ak yon sèl vwa nan chak direksyon pou ka diminye vitès ak pèmèt moun travèse an tout sekirite, epi tou lap kreye liy ki proteje pou monte bekàn en tout sekirite pou tout kote ka konekte.

Nou bezwen tande vwa ou! Eksperyans ou pandan eksperimantasyon sa ap ede nou anpil.
A. PALE NOU DE OU MENM

Question Title

* 1. Tanpri ki zip code ou:

Question Title

* 2. Tanpri ki adrès elektronik ou (email):

Question Title

* 3. Kòman ou ta dekri fason ou itilize Cummins Highway? (Tcheke tout sa ki aplikab)

Question Title

* 4. Kòman ou ka dekri pa ki manyè ou vwayaje sou Cummins Highway? (Tcheke tout sa ki aplikab)

Question Title

* 5. Chak kilè nan yon semenn nòmal ou toujou pase sou Cummins Highway? (Tcheke tout sa ki aplikab)

T