เพื่อเป็นการพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้น กรุณาแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณ โดยตอบคำถามด้านล่างนี้
In order to help us serve you better please let us have your comment, suggestion and concerns by answering question below.

* 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

Personal Information
*1. เพศ / Gender 

* 2. สัญชาติ / Nationality  :

* 3. อายุ / Age

* 4. ระดับการศึกษา / Education 

* 5. อาชีพ / Occupation

* 6. จุดประสงค์ในการเดินทาง / what is the main purpose for most of your travel?

* 7. ปัจจัยที่คุณให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสายการบินเพื่อเดินทางมากที่สุด

What is the most important to consideration would you take when choosing an airline to travel?

* 8. ท่านรู้จักสายการบิน Thai Lion Air จากแหล่งข้อมูลใด / How do you know Thai Lion Air?

* 9. การเดินทางครั้งต่อไปท่านจะเลือกใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air หรือไม่

Would you choose Thai Lion Air for your next travelling?

T