เพื่อเป็นการพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้น กรุณาแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณ โดยตอบคำถามด้านล่างนี้
In order to help us serve you better please let us have your comment, suggestion and concerns by answering question below.

* 1. ความสะดวกสบายในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
Reservation & ticketing

* 2. ความเอาใจใส่ในการให้บริการของพนักงานภาคพื้น
Ground staff services

* 3. การบริการเช็คอิน มีความสะดวกสบาย
Check-in services

* 4. การบริการด้านกระเป๋า และสัมภาระ
Baggage sevices

* 5. ความเอาใจใส่ในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Cabin crew courtesy and hospitality

* 6. การสื่อสาร และการให้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Communication skills and in-flight announcement

* 7. ความสามารถในการแก้ปัญหาของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Problem solving

* 8. ความสะอาดของอาหาร และบรรจะภัณฑ์ที่ให้บริการบนเครื่องบิน
Food hygiene and cleanliness of packaging

* 9. ความหลากหลายของอาหาร,เครื่องดื่มและสินค้าที่ให้บริการบนเครื่องบิน
Selection of foods, beverages and products

* 10. ความสะอาดห้องน้ำ
Cleanliness of lavatory

* 11. ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน
Punctuality

* 12. ความคิดเห็นโดยรวมต่อสารการบิน
Overall opinion of Thai Lion Air's quality

* 13. ข้อเสนอแนะอื่นๆ/Other comment or suggestion

* 14. How likely is it that you would recommend this company to a friend or colleague?

Not at all likely
Extremely likely
Report a problem

T