ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

Question Title

* 1. วันที่รับบริการ

Date

Question Title

* 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม

Question Title

* 3. ท่านเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลนี้เนื่องจาก

Question Title

* 4. เพศ

Question Title

* 5. อายุ

Question Title

* 6. ประเภทผู้รับบริการ

Question Title

* 7. สิทธิในการรักษาพยาบาล

Question Title

* 8. ท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลนี้

Question Title

* 10. ครั้งนี้ ท่านมาใช้บริการประเภทใด

Question Title

* 11. ความรู้สึกพึงพอใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้

  ไม่พึงพอใจ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม สถานที่สะอาด สะดวก
อุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริการสะอาด
อุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริการเพียงพอ
มีจุดติดต่อสอบถามข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ชัดเจน
มีป้ายแนะนำขั้นตอนและจุดบริการ ที่ชัดเจน
แพทย์แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
แพทย์มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค
เมื่อท่านมีคำถาม และข้อสงสัย ท่านได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์
แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา
ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรื่องการรักษาร่วมกับทีมสุขภาพ
พยาบาลแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
พยาบาลมีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
เมื่อท่านมีข้อสงสัย ท่านได้รับคำแนะนำจากพยาบาลอย่างชัดเจน
พยาบาลกระตือรือร้น เต็มใจให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ
ท่าน/ญาติ ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้
ท่าน ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ของโรงพยาบาล กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
ระยะเวลารอคอยรับบริการมีความเหมาะสม
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาลโดยรวมระดับใด

Question Title

* 12. ถ้าท่านเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง และสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได้ ท่านจะกลับมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชหรือไม่

Question Title

* 13. ท่านจะแนะนำญาติ หรือ คนรู้จักให้มาใช้บริการโรงพยาบาลนี้หรือไม่

Question Title

* 14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ สิ่งที่อยากบอกโรงพยาบาล

Question Title

* 15. ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแบบสอบถาม (นาที)

T