Language/Idioma/Wika

Question Title

* 1. Thank you for taking the opportunity to share your thoughts. Would you like to take the survey in English, Spanish or Tagalog?

Gracias por aprovechar la oportunidad y compartir sus pensamientos. ¿Le gustaría realizar su encuesta en inglés, en español o en tagalo?

Salamat sa paglalaan ng pagkakataon na ibahagi ang iyong mga saloobin. Nais mo bang mag-suri sa Ingles, Espanyol o Tagalog?

T