* 1. உங்களை பற்றி..

* 2. நீங்கள் பசுமை தமிழகத்தை எப்படி படிக்கிறீர்கள்

T