Survey sa Aksyon at Pagpaplano ng Pag-angkop sa Klima ng Lungsod ng Long Beach

Sa loob ng ilang susunod na mga dekada, ang Lungsod ng Long Beach ay inaasahang magiging mahina laban sa mga epekto ng klima tulad ng pagtaas ng antas ng tubig-dagat at pagbaha sa baybayin, pagbaha dahil sa ulan, matinding init, tagtuyot, at mababang kalidad ng hangin. Ang mga emisyong nagdudulot ng polusyon (mas kilala bilang greenhouse gases (GHGs)) na nabubuo sa Long Beach ay mula sa 2 pangunahing pinagmulan—transportasyon (54%) at enerhiyang ginamit sa mga gusali kung saan tayo nakatira at nagtatrabaho (40%). Ang natitirang 5% ng mga emisyon ay mula sa basura. Upang maghanda at bawasan ang mga epekto ng pagbabago ng klima, ang Long Beach ay naghahanda ng pinakauna nitong Aksyon at Pagpaplano ng Pag-angkop sa Klima. Ang mga aksyon na mapabibilang sa Planong ito ay naglalayong gawing isang lungsod na mababa ang karbon at matatag sa klima ang Long Beach. Ang mga sagot mo sa survey na ito ay magbibigay ng kaalaman sa Plano at umaasa kaming mananatili kang may kinalaman sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng pagpaplanong ito upang gawing mas ligtas, mas masigla at mas maunlad na lugar ang Long Beach para tirhan ng mga henerasyon sa hinaharap.

Question Title

* 1. Paano mo ilalarawan ang iyong sarili? (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 2. Piliin ang saklaw ng iyong edad

Question Title

* 3. Saang zip code ka nakatira, nagtatrabaho o nagnenegosyo sa Long Beach? [Pakibigay ang limang numero lamang]

Question Title

* 4. Sa tingin mo ba mahalaga sa Lungsod na magplano para sa pagbabago ng klima?

Question Title

* 5. Anu-anong resulta ng pagpapanatili ng kalikasan ang mga prayoridad para sa iyo? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 6. Sa iyong kapitbahayan, napansin mo ba ang pagdalas at/o pagtindi ng mga sumusunod na matitinding kaganapan sa panahon? Ang isang matinding kaganapan sa panahon ay tumutukoy sa isang kaganapan kapag ang panahon ay lubhang nagbabago kumpara sa mga karaniwang kondisyon. Halimbawa, ang mga temperatura habang heat wave sa Long Beach ay lumalagpas sa 95° F, samantalang ang karaniwang temperatura ay humigit-kumulang 75° F. (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 7. Kung “oo” sa alinman sa mga kaganapan ng matinding panahon sa Tanong 8, nakaranas ka ba ng anumang epekto sa kalusugan, kabuhayan, o iba pang epekto mula sa mga kaganapang ito?  Pakilarawan ang pinanggalingan ng epekto para sa bawat matinding kaganapan sa panahon. 

Question Title

* 8. Tungkol sa Tagtuyot, anong mga aksyon ang kinuha mo upang protektahan ang iyong sarili o ang iyong ari-arian, kung mayroon man? (Lagyan ng check ang lahat ng na-apply)

Question Title

* 9. Tungkol sa Matinding init, anong mga aksyon ang kinuha mo upang protektahan ang iyong sarili o ang iyong ari-arian, kung mayroon man? (Lagyan ng check ang lahat ng na-apply):

Question Title

* 10. Tungkol sa Pagbaha sa tabing-dagat, anong mga aksyon ang iyong kinuha upang protektahan ang iyong sarili o ang iyong ari-arian, kung mayroon man? (Lagyan ng check ang lahat ng na-apply)

Question Title

* 11. Tungkol sa Mababang kalidad ng hangin, anong mga aksyon ang kinuha mo upang protektahan ang iyong sarili o ang iyong ari-arian, kung mayroon man? (Lagyan ng check ang lahat ng na-apply)

Question Title

* 12. Tungkol sa Pagbaha dahil sa mga pagbagyo, anong mga aksyon ang iyong kinuha upang protektahan ang iyong sarili o ang iyong ari-arian, kung mayroon man? (Lagyan ng check ang lahat ng na-apply)

Question Title

* 13. Ano ang maaaring tumulong sa iyo upang maging mas handa sa mga nabanggit na matitinding kaganapan sa panahon (hal. higit pang impormasyon kung paano maghanda)? 

Question Title

* 14. Pakilagay kung alin sa mga sumusunod na teknolohiya sa pagtitipid ng enerhiya ang mayroon ka sa iyong tahanan. (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 15. Mas naaakit ka bang bilhin o umupa sa isang tahanang may mga teknolohiyang nakatitipid ng enerhiyang nakalista sa Tanong 13 kaysa sa mga walang teknolohiya para makatipid ng enerhiya?

Question Title

* 16. Pakilagay kung interesado ka bang mamuhunan sa alinman sa mga sumusunod na upgrade sa iyong tahanan? 

Tandaan: Hindi lahat ng opsyon ay naaangkop sa mga umuupa.  (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 17. Ano ang maghihikayat sa iyong gumawa ng higit pang mga pagpapahusay sa pagtitipid ng enerhiyang nabanggit sa Tanong 15? Tandaan: hindi lahat ng mga incentive ay naaangkop sa mga umuupa. (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 18. Ano ang mga pangunahin mongparaan ng transportasyon kapag weekday? (Piliin ang pinakamadalas)

Question Title

* 19. Anu-ano ang mga pangunahin mong paraan ng transportasyon kapag weekend? (Piliin ang pinakamadalas)

Question Title

* 20. Ano ang manghihikayat sa iyong gawin ang mga alternatibong paraan ng transportasyon papunta sa trabaho (kabilang ang pagte-telecommute)? Lagyan ng tsek ang lahat ng mga opsyong naaangkop.

Question Title

* 21. Hinihikayat ba ng paaralan o lugar ng trabaho/negosyo mo ang opsyon sa transportasyon, pagbibisikleta, o pagka-carpool papunta sa trabaho? Kabilang sa mga halimbawa ang mga subsidized na pass sa pagsakay, mga liguan/locker, ligtas na paradahan ng bisikleta, at mga mapagkukunan ng carpooling.

Question Title

* 22. Ano ang malamang na manghihikayat sa iyong bumili o umupa ng isang de-kuryenteng sasakyan?

Question Title

* 23. Sa buong mundo, hanggang sa 32% ng mga emisyong GHG ay may kaugnayan sa mga gawain sa sistema ng pagkain kabilang ang pagpapatubo, paghahatid, pagpoproseso, pag-iimbak at pagbebenta ng pagkain. Lumalahok ka ba sa alinman sa mga sumusunod na gawaing may kaugnayan sa lokal na pagkain? (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 24. Ano ang malamang na hihikayat sa iyong lumahok sa alinman sa mga gawaing may kaugnayan sa lokal na pagkaing nakalista sa itaas? (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 25. Pakisaad kung susuportahan mo ba ang mga sumusunod na aksyon para masolusyunan ang pagtaas ng antas na tubig-dagat (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 26. Pakilagay kung susuportahan mo ang mga sumusunod na aksyon upang matugunan ang mga emisyong GHG mula sa sektor ng transportasyon (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 27. Pakilagay kung susuportahan mo ang mga sumusunod na aksyon sa pagbabago upang solusyunan ang mga emisyong GHG sa sektor ng enerhiya sa gusali (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

T