ការស្ទង់មតិផែនការសម្របខ្លួន និងវិធានការផ្នែកអាកាសធាតុនៃទីក្រុងឡុងប៊ិច

ក្នុងរយៈពេលពីរបីទសវត្សន៍ខាងមុខនេះ ទីក្រុងឡុងប៊ិច ត្រូវបានប្រមើលឃើញថា នឹងមានភាពងាយរង គ្រោះ ចំពោះផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុ ដូចជា ការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រ និងការជន់លិចតាម តំបន់ឆ្នេរ, ការជន់លិច ដោយសារទឹកភ្លៀង, ការកើនឡើងកម្តៅខ្ពស់, គ្រោះរាំងស្ងួត, និងគុណភាពខ្យល់ មិនល្អ ។ ការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល (ហៅថាឧស្ម័ន ផ្ទះបៃតង (GHGs) ដែលកើតមាន ក្នុងឡុងប៊ិចចេញពី ប្រភពចំបង ចំនួន 2 គឺ ការដឹកជញ្ជូន (54%) និង ថាមពលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាគារដែល យើងរស់នៅនិងបម្រើការងារ (40%) ។ ចំណែក 5% នៃ ការបញ្ចេញឧស្ម័ន ដែលនៅសល់ មានប្រភពចេញ ពី កាក់សំណល់ផ្សេងៗ។ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ និងធ្វើការ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាស ធាតុ ទីក្រុងឡុងប៊ិចកំពុងរៀបចំ ធ្វើ ផែនការសម្របខ្លួន និងវិធានការ ផ្នែកអាកាសធាតុ ដំបូងបំផុត របស់ខ្លួន ។ វិធានការនានា ដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលនៅក្នុង ផែនការនេះ មានគោលដៅធ្វើឱ្យទីក្រុងឡុង ប៊ិច ក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលមានភាពរឹងមាំ ផ្នែកអាកាស ធាតុដោយមានកម្រិតជាតិកាបូនទាប ។ ការ ឆ្លើយតប របស់លោកអ្នក ចំពោះការស្ទង់មតិនេះ នឹងផ្តល់ ជាព័ត៌មាន ដល់ផែនការហើយយើងខ្ញុំសង្ឍឹ មថា លោកអ្នកនឹងបន្តចូលរួមក្នុងការបង្កើត និងការអនុ វត្តផែនការនេះ ដើម្បីធ្វើឱ្យឡុងប៊ិចកាន់តែ មាន សុវត្ថិភាព, សុខភាពល្អនិងវិបុលភាព បានខ្ពស់ថែម ទៀតបម្រើឱ្យការរស់នៅសម្រាប់។

Question Title

* 1. តើលោកអ្នករៀបរាប់ អំពីខ្លួនលោកអ្នកដូចម៉េ្តចខ្លះណាដែរ ? (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 2. សូមជ្រើសរើសរង្វង់កម្រិតអាយុរបស់លោកអ្នក

Question Title

* 3. តើលោកអ្នករស់នៅ, បម្រើការងារ ឬធ្វើធុរកិច្ច ក្នុងលេខកូតតំបន់មួយណានៅឡុងប៊ិច? [សូមដាក់ លេខចំនួនប្រាំខ្ទង់ ប៉ុណ្ណោះ]

Question Title

* 4. តើលោកអ្នកគិតថា ការដែលទីក្រុងមាន ផែនការ សម្រាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ មានសារៈសំខាន់ ដែរឬទេ ?

Question Title

* 5. តើលទ្ធផលនៃនិរន្តរភាពផ្នែកបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលជាអាទិភាពសម្រាប់លោកអ្នក ? (សូមគូសយកគ្រប់ ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 6. នៅក្នុងភូមិស្ថានរបស់លោកអ្នក, តើលោកអ្នកសង្កេតឃើញមាន កំណើនចំនួននិង/ឬកម្រិតនៃ ហេតុការណ៍អាកាសធាតុមិនល្អដែរឬទេ ? ហេតុការណ៍អាកាសធាតុ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ សំដៅលើ ហេតុ ការណ៍មួយ ដែលអាកាសធាតុ ប្រែប្រួល ជាសារវ័ន្ត ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុធម្មតា ដូចជា អាកាស ធាតុ ក្នុងពេលមានរលកកម្ដៅ នៅឡុងប៊ិច អាចមានកម្រិតសីតុណ្ហភាព លើសពី 95 ̊F ដោយសីតុណ្ហ ភាពធម្មតា មានប្រមាណ 75 ̊F តែប៉ុណ្ណោះ ។ (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 7. ប្រសិនបើ «មាន» ចំពោះហេតុការណ៍អាកាសធាតុកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ក្នងសំណួរទី 8, តើលោក អ្នកមានប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាព, បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច, ឬផលជះផ្សេងៗ ទៀតពីហេតុការណ៍ទាំងនេះដែរ ឬទេ ? សូមរៀបរាប់ អំពីលក្ខណៈរបស់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ហេតុការណ៍អាកាសធាតុ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ នីមួយៗ ?

Question Title

* 8. ទាក់ទងនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតតើអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើមាន? (សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់ដែលអនុវត្ត)

Question Title

* 9. ទាក់ទងនឹងកំដៅខ្លាំងតើសកម្មភាពអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើមាន? (សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់ដែលអនុវត្ត)

Question Title

* 10. ទាក់ទងនឹងគ្រោះទឹកជំនន់តាមឆ្នេរសមុទ្រតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើមាន? (សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់ដែលអនុវត្ត)

Question Title

* 11. ទាក់ទងនឹងគុណភាពអន់ខ្សោយអាកាសធាតុតើអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើមាន? (សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់ដែលអនុវត្ត)

Question Title

* 12. ទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់ពីព្រឹត្តិការណ៍ព្យុះភ្លៀងតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើមាន? (សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់ដែលអនុវត្ត)

Question Title

* 13. តើអ្វីខ្លះអាចជួយលោកអ្នកឱ្យត្រៀមលក្ខណៈបានកាន់តែប្រសើរឡើង ចំពោះហេតុការណ៍អាកាស ធាតុ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលមានបញ្ជាក់រួច (ដូចជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបត្រៀមលក្ខណៈ)?

Question Title

* 14. សូមប្រាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាសន្សំថាមពលណាមួយដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះដែលលោកអ្នកមាន នៅ ក្នុងផ្ទះលោកអ្នក។ (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 15. តើបច្ចេកវិទ្យាសន្សំថាមពលដូចមានរាយបញ្ជាក់ក្នុងសំណួរទី 13 ធ្វើឱ្យ ការទិញឬការជួលផ្ទះកាន់តែ មានលក្ខណៈទាក់ទាញចំពោះលោកអ្នក ជាជាងស្ថានភាពដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដែរឬទេ ?

Question Title

* 16. សូមប្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នករីករាយនឹងវិនិយោគលើការបង្កើនអោយកាន់តែល្អឡើងនៅកម្រិតណាមួយចំពោះផ្ទះលោកអ្នកដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះ?

កំណត់សម្គាល់៖  មិនមែនគ្រប់ជម្រើសទាំងអស់អាចអនុវត្តបានចំពោះអ្នកជួលផ្ទះនោះទេ ។  (សូម គូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 17. តើអ្វីខ្លះដែលនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យធ្វើការកែលំអផ្នែកសន្សំថាមពលឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង បន្ថែមទៀតដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួរទី 15 ? កំណត់សម្គាល់៖ មិនមែនគ្រប់គ្រឿងលើកទឹកចិត្ត ទាំងអស់អាចអនុវត្តបានចំពោះអ្នកជួលនោះទេ ។ (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ ព័ន្ធ)

Question Title

* 18. តើអ្វីទៅជាម៉ូដចំបងនៃការធ្វើដំណើរ របស់លោកអ្នកក្នុងកំឡុង ថ្ងៃធ្វើការ? (សូមជ្រើសរើសអ្វីដែល ប្រើប្រាស់ ញឹកញាប់ ជាងគេ)

Question Title

* 19. តើអ្វីទៅជារបៀបចំបងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកក្នុងកំឡុង ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ? (សូមជ្រើសរើសអ្វី ដែលប្រើប្រាស់ ញឹកញាប់ ជាងគេ)

Question Title

* 20. តើអ្វីខ្លះដែលនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតជាចម្រើសដើម្បីទៅធ្វើការងារ (រួមទាំងការធ្វើការងារដោយស្ថិតនៅផ្ទះ)? សូមគូសយកគ្រប់ជម្រើសទាំងអស់ ដែលពាក់ ព័ន្ធ ។

Question Title

* 21. តើសាលារៀនឬទីកន្លែង ឬការងារ/ធុរកិច្ច របស់លោកអ្នកមានលើកទឹកចិត្តឱ្យ ចំពោះជម្រើសដូរ ជើងយាន ធ្វើដំណើរ, ការជិះកង់, ឬការជិះរថយន្តធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅធ្វើការងារដែរឬទេ ? ឧទាហរណ៍ រួមមានប័ណ្ណ ដូរជើងយានធ្វើដំណើរដែលមានការឧបត្ថម្ភធន, កន្លែងងូតទឹក/ទូដាក់ឥវ៉ាន់, ទីចំណតកង់មាន សុវត្ថិភាព, និងធនធានរថយន្តធ្វើដំណើររួមគ្នា ។

Question Title

* 22. តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានទំនោរងាកទៅទិញឬជួលយានជំនិះ ដំណើរការដោយថាមពលអគ្គិ សនី បានកាន់តែខ្លាំងនោះ?

Question Title

* 23. នៅទូទាំងសាកលលោកមានកម្រិត រហូតដល់ទៅ 32% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ន GHG ពាក់ព័ន្ធនឹង សកម្មភាពនានានៃប្រព័ន្ធចំណីអាហារដូចជា ការដាំដុះ, ការដឹកជញ្ជូន, ការកែច្នៃ, ការរក្សាទុកនិង ការលក់ចំណីអាហារ ។ តើលោកអ្នកមានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារនៅ មូលដ្ឋានដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះដែរឬទេ ? (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 24. តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានទំនោរងាកទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារនៅ មូលដ្ឋានដូចមានរាយបញ្ជាក់ខាងលើនេះ បានកាន់តែខ្លាំងនោះ ? (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំង អស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 25. សូមប្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រ វិធានការនានា ខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហា កើន កម្ពស់ទឹកសមុទ្រ (សូមគូសយក គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 26. សូមប្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រ វិធានការនានាខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចេញឧស្ម័ ន GHG ពី វិស័យដឹកជញ្ជូន (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ)

Question Title

* 27. សូមប្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រ វិធានការប្រែក្លាយនានាខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចេញឧស្ម័ន GHG នៅក្នុង វិស័យថាមពលតាមអាគារ (សូមគូសយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ ព័ន្ធ)

T