Lub Zoos Merced npaj dua txoj hau kev thiab tswv yim rau yav tom ntej uas los siv Ferderal cov nyiaj uas tuaj ntawm Federal Department of Housing and Urban Development(HUD). Qhov tseem ceeb ntawm lub hom phiaj nov yog cov lus los ntawm cov neeg zej zoog. Cov suab lus uas muab los ntawm cov pej xeem, yov coj los luj seb cov neeg xav tau, thiab lub zej zog muaj twj siv pos txaus. Pab siv caij me me los teb cov lus nug nov. Nws yov ua rau cov saib xyuas kev siv nyiaj paub muab cov nyiaj tom ntej nov los siv rau qhov tseem ceeb ua ntej. Txhua sob lus teb yov muab kaws zoo cia.

Ua tsaug rau koj kev koom tes.

T