Chè Manm Kominote a:
Mèsi paske ou aksepte reponn sondaj kominotè sa a pou Action for Boston Community Development (ABCD) epi pou èd ou nan inisyativ planifikasyon estratejik sou twa lane nou an.
Repons ou yo enpòtan anpil – epi yo totalman anonim! Tanpri reponn chak kesyon pi bon jan ou kapab, epi si ou gen kesyon ou mèt mande nenpòt manm pèsonèl la èd.
Yon pati nan pwosesis planifikasyon an sèke, nou vle idantifye bezwen aktyèl kominote a an antye pou nou konprann pi byen ki pwogram ak sèvis ki ka bay pou ranfòse kominote a. Repons ou yo nan sondaj sa a pral ede gide efò ABCD yo sou pwochen twa lane k ap vini yo nan kominote ou yo.
Si ou gen nenpòt kesyon sou pwosesis Planifikasyon Estratejik la oswa ou enterese bay plis kòmantè, tanpri kontakte nenpòt nan manm yo nan Depatman Planifikasyon ak Sibvansyon ABCD ki endike anba a.
Mèsi!

Ou enterese ofri plis kòmantè?

Kontakte Depatman Planifikasyon ak Sibvansyon ABCD

Chris Sieber
Director of Institutional Advancement
(617) 348-6219
christina.sieber@bostonabcd.org

Patti Sullivan
Assistant Director
(617) 348-6321
patricia.sullivan@bostonabcd.org

Leah Triscari
Assistant Director
(617) 348-6217
leah.triscari@bostonabcd.org


Question Title

* 1. Kisa ou panse ki pi gwo bezwen ki afekte moun nan kominote w la? (Tcheke TOUT sa ki aplike)

Question Title

* 2. Konpare ak twa zan de sa, èske ou menm ak fanmi ou pi byen, pi mal, oswa apeprè menm jan an?

Question Title

* 3. Èske ou kapab peye bòdwo ou yo atan chak mwa?

Question Title

* 4. Èske ou gen aktyèlman omwen $500 ou mete sou kote pou ijans?

Question Title

* 5. Kisa ki anpeche ou oswa fanmi ou santi nou estab finansyèman? Tcheke TOUT sa ki aplike:

Question Title

* 6. Konbyen ou peye pou entènèt/WIFI lakay ou

Question Title

* 7. Lè ou bezwen itilize yon òdinatè, kibò ou itilize l? (koche tout sa ki aplikab yo)

T