Question Title

* 1. Koj siv yam kev thauj twg tshaj thaum koj dhia kev ntawm lub nras Placer mus rau lub nras Sacramento?

Question Title

* 2. Thaum ua tiav tes haujlwm no lawm, koj yuav puas npaj siab siv lwm txoj kev thauj mus los tom qab kho kev tag?

Question Title

* 3. Koj txhawj txog dabtsi tshaj thaum koj tsav tsheb rau tej kev uas muaj tsheb ntau no? Xaiv txhua yam uas muaj feem.

Question Title

* 4. Yuav pab koj/koj tsev neeg li cas yog tias muaj tej kev thauj mus los ntxiv rau koj lub zej lub zos? Xaiv txhua yam uas muaj feem.

Question Title

* 5. Tes haujlwm no yuav pab koj, koj lub zej zog, lossis ib cheeb tsam li cas? Xaiv txhua yam uas muaj feem.

Question Title

* 6. Tej yam kev txhim kho twg rau tej kev mus los uas koj xav tias yuav pab koj lub zej zog zoo tshaj plaws?

Question Title

* 7. Koj xav tias yam twg yog yam tseem ceeb tshaj rau yav tom ntej rau tej tsheb thauj mus los thiab qhov dhia kev?

T