Informacja o przetwarzaniu danych dla osób zgłaszających udział i uczestniczących  w 4 edycji akcji

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź;
2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału i uczestniczenia w 4 edycji akcji Gość na gwiazdkę organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Panią/Pana zgodę;
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych;
5. Odbiorcy Twoich danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem;
6. Prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1)      dostępu do swoich danych osobowych,
2)      do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
4)      do przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
6)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji Gość na gwiazdkę.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Question Title

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojego udziału i uczestniczeniem w 4 edycji akcji Gość na gwiazdkę organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

Question Title

2. Zapoznałem się z treścią powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających udział i uczestniczących w 4 edycji akcji Gość na gwiazdkę organizowanej przez Uniwersytet Łódzki

T