Sondaj sa a fèt pou ede Vil Boca Raton jwenn zòn ki plis enkyete piblik la, e li fèt pou ede Boca Raton bay pi bon aksè ak sèvis nan tout kominote a.

Question Title

* 1. An jeneral kijan ou ta evalye aksè etablisman yo ak pwogram ki nan Vil Boca Raton?

Question Title

* 2. Èske ou kwè vil Boca Raton ka aksepte / akomode moun ki andikape?

Question Title

* 3. Èske ou eksperyanse yon obstak fizik sou yon totwa oswa nan yon etablisman ou itilize kounye a, oubyen yonn ou ta renmen itilize?

Question Title

* 4. Ki imèb ou vizite pi souvan nan vil la?

Question Title

* 5. Ki plas piblik nan Vil la ou vizite pi souvan?

Question Title

* 6. Èske ou te rankontre pati nan totwa yo ki pa aksesib a moun ki endikape oubyen ki nan move kondisyon?

Question Title

* 7. Èske gen kote twotwa yo kraze oubyen yo pa aksesib?

Question Title

* 8. Èske estasyon otobis yo aksesib a moun ki endikape, e eske yo nan move kondisyon?

Question Title

* 9. Èske ou gen difikilte pou al nan lekòl piblik yo ki nan Boca Raton paske twotwa yo pa bon oubyen yo pa aksesib devan lekòl la?

Question Title

* 10. Èske entèseksyon pou travèse lari pou ale nan imèb piblik yo oubyen yon plas piblik ? Èske pa gen siyal pou pyeton travèse oubyen mitan lari ya fè w paka travèse?

Question Title

* 11. Èske gen pwogram nan vil la, sèvis, oubyen aktivite ke ou ta renmen patisipe/itilize, men ou pa kapab paske ou pa gen aksè?

Question Title

* 12. Eske ou gen difikilte kominike nan imèb piblik yo oubyen yon plas piblik ki anpeche ou itilize/patisipe nan yon pwogram, sèvis, oubyen aktivite?

Question Title

* 13. Eske ou eksperyanse obstak fizik nan yon imèb piblik ki anpeche ou itilize/patisipe nan yon pwogram, sèvis, oubyen yon aktivite?

Question Title

* 14. Eske ou eksperyanse obstak fizik nan yon plas piblik ki anpeche ou itilize/patisipe nan yon pwogram, sèvis, oubyen nan yon aktivite?

Question Title

* 15. Èske w gen nenpòt kòmantè jeneral oswa atik konsènan aksè ke ou ta renmen nou dwe okouran de?

Question Title

* 16. Èske ou andikape?

Question Title

* 17. Nou pra l mete enfòmasyon sou Plan Tranzisyon Pou Moun ki Andikape yo sou sit entènèt sa, oubyen ou ka jwenn li lè ou kontakte Kowòdonatè ADA (American with Disability Act) a nan (561) 393-7700. Si ou vle resevwa enfòmasyon dirèkteman oubyen ou ta renmen nou kontakte ou konsènan nenpòt kesyon swivi ki gen rapò ak enkyetid ou, tanpri mete enfòmasyon kontak ou anba a. Nenpòt enfòmasyon ou pataje ap rete konfidansyèl epi nou p ap afiche l, ni pataje l, epi li ap sèlman disponib pou Boca Raton ADA Tranzisyon Plan an. Nou pra l dokimante sèlman kòmantè ak tout kesyon yo pou Plan Tranzisyon pou Moun ki Andikape yo. Mèsi pou opinyon ou!

T