Question Title

* 1. Unesite osnovne podatke o Vašem sindikatu?

Question Title

* 2. Broj članova sindikata (na dan 31.12.2014)?
(Molimo vas, unesite samo broj članova bez ikakvih drugih znakova i slova)

Question Title

* 3. Broj zaposlenih u sindikatu (na dan 31.12.2014)?
(Molimo vas, unesite samo broj članova bez ikakvih drugih znakova i slova)

Question Title

* 4. Broj muških članova sindikata?

Question Title

* 5. Broj ženskih članova sindikata?

Question Title

* 6. Iznos godišnje članarine za radnike?

Question Title

* 7. Iznos godišnje članarine za sindikate (odgovoriti u slučaju da se radi o savezu sindikata ili sindikatu koji naplaćuje članarinu podružnicama)?

Question Title

* 8. Na kojoj nivo vlasti djeluje Vaš sindikat?

Question Title

* 9. U kojem sektoru/ima djeluje vaš sindikat?

Question Title

* 10. Da li u okviru vašeg sindikata postoji pravna služba?

Question Title

* 11. Ako ne, na koji način pružate pravnu zaštitu vašim radnicima? (moguće izabrati više opcija)

Question Title

* 12. Ako ne, iz kojeg razloga nemate pravnu službu?

Question Title

* 13. Ukoliko imate pravnu službu, koliko zaposlenih ima vaša pravna služba?

Question Title

* 14. Od ukupnog broja zaposlenih u vašoj pravnoj službi, koliko njih su pravnici?

Question Title

* 15. Koje pravne usluge pruža vaša pravna služba?

Question Title

* 16. Na koji način pružate usluge?

Question Title

* 17. Da li vaš sindikat ima otvorene pravne službe i u podružnicama? Ako da, u kojim gradovima?

Question Title

* 18. Koliko je predmeta iz oblasti radnih odnosa vodio vaš sindikat u 2014 godini?

Question Title

* 19. Koliko ste predmeta imali na sudovima u 2014 godini?

Question Title

* 20. Da li ste prošle godine imali ijedan predmet na sudu koji je vezan za zaštitu prava na sindikalno organizovanje?

Question Title

* 21. Da li ste se u slučajevima kao i predmetima na sudu pozivali na kršenje Zakona o zabrani diskriminacije? U koliko slučajeva?

Question Title

* 22. Da li su predstavnici vaše uprave, posebno zaposlenici u pravnoj službi, učestvovali u obukama vezanim za primjenu Zakona o zabrani diskrimacije? Ako ne, zašto ne? Ako da, u kojim obukama su učestvovali i ko je bio organizator?

Question Title

* 23. Da li koristite mehanizme Zakona o zabrani diskriminacije u svom radu? Ako da, obrazložite u kojem pogledu? Ako ne, obrazložite zašto ne.

Question Title

* 24. Bez pokušaja da otvorite neku knjigu ili pročitate informaciju na Internetu, navedite koja ja razlika između direktne i indirektne diskrimacije?

Question Title

* 25. Koji su oblici diskriminacije najčešći na radnom mjestu u sektoru u kojem djeluje vaš sindikat?

Question Title

* 26. Da li je mobing, odnosno praksa fizičkog i psihičkog maltretiranja radnika, česta u sektoru u kojem djeluje vaš sindikat? U kojem obliku?

Question Title

* 27. Koliko ste pritužbi ili predmeta mobinga zabilježili u protekloj godini?

Question Title

* 28. Koliko slučajeva kršenja prava na sindikalno organizovanje ste zabilježili u protekloj 2014 godini? Odnosno da li ste se suočili sa zabranom poslodavca da se u nekom preduzeću ili instituciji radnici udruže ili osnuju sindikat? Da li se ovo pravo često krši?

Question Title

* 29. Koje su glavne prepreke s kojima se vaš sindikat suočava u pogledu zaštite prava na sindikalno organizovanje?

Question Title

* 30. a li sarađujete sa određenim javnim institucijama ili drugim sindikatima ili organizacijama u pogledu zaštite prava radnika? S kojim?

Question Title

* 31. Da li je vaš sindikat zainteresiran da učestvuje u obuci na temu primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH u oblasti radnih odnosa? Obrazložite vaš odgovor

Question Title

* 32. Ukoliko da, koja pitanja ili problemi biste posebno željeli da se obrade na pomenutoj obuci?

T